ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ:

Η εν λόγω δράση, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ παρέχει χρηματοδοτικά κίνητρα για την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) με άξονα τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

•Την εξοικονόμηση ενέργειας

•Την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία

•Την ενίσχυση της υγιεινής & ασφάλειας των χώρων

•Την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών ( λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση).  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 50.000.000 €. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: 

•Λιανικό εμπόριο

•Εστίαση

•Ιδιωτική εκπαίδευση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Σε 24 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο