ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ:

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

(έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016).

 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • να απασχολούν τουλάχιστον δύο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος
 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης
 • Να αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το 60% της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις franchise.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

30.000€ έως 100.000€..

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ :

Το ποσοστό ενίσχυσης καθορίζεται στο 50%  .

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτιριακές εργασίες 
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Μεταφορικά μέσα ως 15.000€
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού (λογισμικό, ιστοσελίδα, e-shop)
 • Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών (εκτός των υποχρεωτικών από το Νόμο) ως 10.000€/πιστοποιητικό
 • Υπηρεσίες συμβούλων
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού (ως 3.000€/έκθεση) και εξωτερικού (ως 6.000€/έκθεση)

ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (22/2/2019)

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

18 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 12/3/2019 – 14/6/2019

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο
Επιλέξιμες Δαπάνες

 

  

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.