ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ:

Η Δράση προβλέπει την ενίσχυση των συνεργατικών σχηματισμών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές.
Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν νέοι και υφιστάμενοι συνεργατικοί σχηματισμοί, σε όλες τις Περιφέρειες, που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

  • αγροδιατροφή/
  • βιομηχανία τροφίμων, 
  • ενέργεια, 
  • περιβάλλον, 
  • τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), 
  • Logistics, 
  • υγεία, 
  • υλικά-κατασκευές, 
  • πολιτιστικές βιομηχανίες,
  • τουρισμός

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το προτεινόμενο συνολικό ύψος επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπολείπεται των 100.000 ευρώ και να υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ
Το συνολικό ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες των ενισχυόμενων επιχειρηματικών συνεργατικών σχεδίων θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δραστηριότητα και τη στόχευση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο συνεργατικό σχήμα και περιλαμβάνουν δαπάνες που αντιστοιχούν στις ακόλουθες ενέργειες:

• δημιουργία κοινών υποδομών- κτιριακών και εξοπλισμού παραγωγής, τυποποίησης, ΕΤΑΚ, logistics, θερμοκοιτίδας από το Φορέα Κινητοποίησης (ΦΚ)

• η ανάπτυξη και λειτουργία κοινών υπηρεσιών όπως προμηθειών, marketing, πωλήσεων, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το ΦΚ,

• η ενίσχυση δράσεων ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη του Συνεργατικού Συνεταιρισμού από το ΦΚ (δράσεις κατάρτισης, κ.α.).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο