Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.

« ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Β’ ΚΥΚΛΟΣ

« ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Β’ ΚΥΚΛΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ:

Η δράση στοχεύει στα εξής:

  • Στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους.
  • Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατηγορία ∆ικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) ή Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνται σε ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους στη δημιουργία συνεργατικού σχήματος με άνεργους ή/και μισθωτούς
Κατηγορία ∆ικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις) που συστήνονται αποκλειστικά από τους προαναφερθέντες υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.

Ωφελούμενοι που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης με την ιδιότητα του ανέργου ή του μισθωτού:
1. Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) το οποίο έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995
2. Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει οι ωφελούμενοι να είναι είτε άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης).
3. Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου/Εκκαθαριστικού), να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.
4. Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσαν ή να ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο περιορισμό.
5. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
6. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα τουατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία,από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Ωφελούμενοι που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης με την ιδιότητα του υφιστάμενου ατομικού επιχειρηματία (αυτοαπασχολούμενου)
1. Ομοίως με τα στοιχεία 1,2,3, 4 & 6 παραπάνω και επιπλέον
2. Ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον κωδικό 551 του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3) να μην υπερβαίνει τις 40.000€.
3. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
4. Να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής επιχείρησής τους μετά την 01/01/1995 (Ημερομηνία έναρξης στη ΔΟΥ) έως και την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου υποβολών στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
5. Μετά την 1/1/2006 και μέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑ∆ κύριας δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι. Θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑ∆, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΡΓΟ

Στο πλαίσιο της ∆ράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.  

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

24 μήνες από την έναρξη

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

  • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού  χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού,  σταθερής  και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.), ως 60% του προϋπολογισμού
  • ∆απάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής,  λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.), ως 20% του προϋπολογισμού
  • ∆απάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, ως 10% του προϋπολογισμού
  • Αποσβέσεις παγίων /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, ως 20% ΕΚΤ
  • Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/∆ιαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας, ως 40% του προϋπολογισμού
  • Προμήθεια αναλωσίμων, ως 15% του προϋπολογισμού
  • Ασφαλιστικές εισφορές  δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων), ως 30% του προϋπολογισμού
  • Μισθολογικό   κόστος   για   νέα/ες   θέση/εις (ΝΘΕ), ως 12.000€

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 

6/9/2017 – 11/10/2017 &

8/11/2017-13/12/2017

Download 

Ενημερωτικό Έντυπο
Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.