Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ:

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Γενική Επιχειρηματικότητα
 • Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • Μείζονος Μεγέθους

 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ :

 • Δημιουργία νέας μονάδας,
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μονάδας 
 • Θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγής 

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση Leasing
 • Επιδότηση απασχόλησης

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

 • Μεγάλες Επιχειρήσεις (500.000 ευρώ)
 • Μεσαίες Επιχειρήσεις (250.000ευρώ)
 • Μικρές Επιχειρήσεις (150.000€)
 • Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (100.000€)
 • Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (50.000€)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια
 • Πάγια Ενεργητικού
 • Μηχανήματα
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Άυλες δαπάνες
 • Κόστος προσωπικού

 

Download

Ενημερωτικό Έντυπο
Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.