ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016-"ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016-

ΣΚΟΠΟΣ:
Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.


 ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ :

H παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ:

• δημιουργία νέας μονάδας,
• επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
• διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, (εφόσον η επένδυση υπερβαίνει κατά 200% τα στοιχεία ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου)
• θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης
μονάδας
• απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει 


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων που θα ενταχθούν στον εν λόγω καθεστώς κυμαίνεται από 30% – 55% ανάλογα με την περιοχή.
Στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία υπερβαίνουν το ελάχιστο ύψος κατά περίπτωση ως κατωτέρω:

 • Μικρές επιχειρήσεις: 150.000€
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000€
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: 50.000€

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων
 • Αγορά του συνόλου ή μέρους υφιστάμενων παγίων ενεργητικού υπό προϋποθέσεις
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων
 • Άυλες δαπάνες
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

 •  Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες για Νέες ΜΜΕ
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπο ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

3 έτη με δυνατότητα διετούς παράτασης εφόσον έχει υλοποιηθεί το 50% του επενδυτικού σχεδίου.


 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 3/7/2019-15/10/2019

 

Download

Ενημερωτικό Έντυπο
Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.