ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β ΚΥΚΛΟΣ

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β ΚΥΚΛΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ:

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες Eπιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας:
• Υλικά – Κατασκευές
• Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
• Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
• Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Υγεία & Φάρμακα
• Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενέργεια
• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Οι προτάσεις των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: 600.000€
ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000 €
ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων : 2.000.000 €
IV. Σφραγίδα Αριστείας για επιχειρήσεις: Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και τυχόν επιμέρους του ανά συνδικαιούχο/εταίρο ένα αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από το χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

  • Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης περιλαμβάνουν (Δαπάνες προσωπικού, Δαπάνες οργάνων& εξοπλισμού, δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πρόσθετα γενικά έξοδα & λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας) 
  • Δαπάνες καινοτομίας 
  • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις μόνο για ΜΜΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 28/3/2019 – 29/5/2019

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο
Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.