ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΊΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΊΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ:

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης. Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
•Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος και θα αναπτύξουν τουριστική δραστηριότητα σε νέο, υπό ανέγερση, ή αποπεράτωση κατάλυμα ή σε υφιστάμενο κατάλυμα που έχει σταματήσει την λειτουργία του.
•Επιχειρήσεις – Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:

 • Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
 • Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 • Δεν έχει εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 • Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

1. Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)
2. Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
- Ξενοδοχεία, υπό την προϋπόθεση ότι η δυναμικότητά τους είναι από 10 έως 50 κλίνες.
- Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
- Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
3. Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
- Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες υπό την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των κατοικιών θα είναι τρεις.
- Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά), υπό τον περιορισμό ότι η ελάχιστη δυναμικότητά τους θα είναι οι 10 κλίνες.
4. Τουριστικά Γραφεία
5. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, θα ανέλθει σε 266,6 εκατ. ευρώ, με τη δημόσια δαπάνη να αγγίζει τα 120.000.000 ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΡΓΟ:MINIMUM 25.000,00 – MAXIMUM 400.000 ευρώ. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ποσοστό ενίσχυσης αναμένεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, και με την προϋπόθεση της πιστοποίησης επίτευξης αυτού του στόχου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Προβολή – Προώθηση
 • Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Μεταφορικά μέσα
 • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο