ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΠ ΕΣΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΠ ΕΣΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ:

Η αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των κλάδων εμπορίου εστίασης και υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ποου δραστηριοποιούνται στους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της εστίασης και των υπηρεσιών. Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις franchise.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
• Να διαθέτουν ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης.
• Να διαθέτους άδεια λειτουργίας σε ισχύ.
• Να έχουν κατ΄ελάχιστο 2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.
• Να απασχολούν λιγότερες από 250 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και ο ετήσιος κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκ ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Ισχύει ο περιορισμός De Minimis.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

30.000€ έως 100.000€.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης καθορίζεται στο 45% του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

• Κτιριακές εργασίες
• Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της
• Προμήθεια μεταφορικών μέσων
• Ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής
• Προβολή (Δημιουργία ιστοσελίδας, eshop, συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.α.)
• Εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων
• Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

Η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών γίνεται από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2019

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο