ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΕΠ ΕΣΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΕΠ ΕΣΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ:

Η  αναβάθμιση και βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους μεταποίησης και τουρισμού. Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις franchise.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

• Να διαθέτουν ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης (νέες ή υφιστάμενες).
• Να απασχολούν λιγότερες από 250 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και ο ετήσιος κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκ ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
• Να λειτουργούν νόμιμα (νέες και υφιστάμενες) διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
• Να καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος. Για την κάλυχης της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικό δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιεί ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
• Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Δεν ισχύει ο περιορισμός De Minimis.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

100.000€ έως 600.000€.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης καθορίζεται στο 45% του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

• Κτιριακές εργασίες
• Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της
• Ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής
• Εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων

Η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών γίνεται από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

24 μήνες από την απόφαση ένταξης

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο