Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης, παρακολούθησης και αναβάθμισης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις αρχές διεθνών και εθνικών προτύπων.


Διαχείριση Ποιότητας (ISO 9001)

Το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2008, είναι εφαρμόσιμο από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους και του προϊόντος / υπηρεσίας που παρέχεται.

Το ISO 9001:2008 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προσαρμοσμένο στις διαδικασίες / διεργασίες της κάθε επιχείρησης.
Βασικότερες αρχές του αποτελούν:

 • η πελατοκεντρική του πολιτική, δηλαδή η στόχευση των διεργασιών της εταιρείας στις απαιτήσεις του πελάτη
 • η εμπλοκή του προσωπικού σε όλα τα στάδια διεργασιών της εταιρείας.
 • η διαρκής βελτίωση των παρεχομένων από την επιχείρηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό την επιχείρηση στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή του πρότυπου ISO 9001:2008 και το οποίο από την μια θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και από την άλλη θα συνδράμει στην συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών / προϊόντων της.

Με το πέρας εφαρμογής της μελέτης η επιχείρηση θα έχει επιτύχει τους παρακάτω στόχους:

 • Την αποτελεσματική λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο θα βοηθά στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη και θα ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του.
 • Την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε υψηλά και σταθερά επίπεδα ποιότητας.
 • Την ανάπτυξη της επικοινωνίας και του ομαδικού πνεύματος εργασίας ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού μέσω της εμπλοκής του στις διάφορες διεργασίες του συστήματος.
 • Τη σημαντική βελτίωση των εσωτερικών διεργασιών της επιχείρησης σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων της.
 • Την αναγνώριση ευκαιριών για αναπροσαρμογή των εξόδων και αύξηση του εισοδήματος της επιχείρησης.
 • Την εξασφάλιση του διεθνούς κύρους πιστοποιητικού ISO 9001:2008, το οποίο αποτελεί στα χέρια της διοίκησης ένα πολύ ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ (marketing tool) σε ότι αφορά προσέγγιση νέων πελατών, εξαγωγή προϊόντων στο εξωτερικό, διαφήμιση εταιρίας κτλ.

Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001 / EMAS)

Τα Διεθνή Πρότυπα ISO 14001 και EMAS μπορεί να εφαρμοστεί από επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγεθών.

Η εγκατάσταση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης λόγω:

 • Της διαρκούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης
 • Της μείωσης του κόστους λόγω βέλτιστης αξιοποίησης των φυσικών πόρων (ενέργεια, υλικά, κλπ)
 • Της Αποδοτικότερης Οργάνωσης
 • Του καλύτερου κλίματος

Τα παραπάνω συνεπάγονται:

 • Αναγνώριση και προβολή
 • Αύξηση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων μερών

Το έργο αποσκοπεί

 • Στην ουσιαστική ένταξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις μελλοντικές καθημερινές λειτουργίες σας. Οι Απαιτήσεις του ISO 14001:2004 θα πρέπει να υλοποιηθούν με τρόπο που να εξυπηρετεί τις εν γένει ανάγκες σας και όχι απλώς τις τυπικές απαιτήσεις του προτύπου.
 • Στον καθορισμό της οργανωτικής δομής, των αρμοδιοτήτων, των πρακτικών διαδικασιών, των διεργασιών και των πόρων που θα επιτρέψουν τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρίας όσον αφορά στο περιβάλλον και την προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης καθαρότερων τεχνολογιών.
 • Στην ελαχιστοποίηση κατανάλωσης φυσικών πόρων (υλικών, ενέργειας, νερού κλπ).
 • Στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων από ατυχήματα προερχόμενα από υλικά ή διεργασίες.
 • Στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων της Μονάδας καθώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτρέπει στις διάφορες δραστηριότητές της να είναι πιο ανταγωνιστικές, καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές.

Διαχειριστική Επάρκεια (ΕΛΟΤ 1429)

Το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 εφαρμόζεται από οργανισμούς που υλοποιούν έργα δημόσιου χαρακτήρα, το οποίο από τη μια θα αποδεικνύει την ικανότητα του οργανισμού να διαχειρίζεται τους πόρους που λαμβάνει και από την άλλη θα συνδράμει στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του οργανισμού κατά την υλοποίηση των έργων. Το ΕΛΟΤ 1429 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις διαδικασίες / διεργασίες του κάθε οργανισμού.

Βασικότερες διεργασίες σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο είναι:

 • Η υλοποίηση των έργων συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης τους
 • Η διοίκηση και η διάθεση των απαραίτητων πόρων για την πορεία του έργου
 • Η μέτρηση, η ανάλυση και η αξιολόγηση του έργου

Με το πέρας εφαρμογής της μελέτης ο οργανισμός θα έχει επιτύχει τους παρακάτω στόχους:

 1. Ορισμένες Διεργασίες έναρξης και σχεδιασμού του έργου
 2. Συγκεκριμένη μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου
 3. Παρακολούθηση της εκτέλεσης η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο της ποιότητας της εκτέλεσης και του φυσικού αντικειμένου, την παρακολούθηση της παραλαβής του έργου, τη διασφάλιση της επικοινωνίας (εσωτερική και εξωτερική), τον έλεγχο των αλλαγών, την οικονομική παρακολούθηση, την παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και τον έλεγχο των πληρωμών του έργου
 4. Συγκεκριμένες Διεργασίες Διαχειριστικού Κλεισίματος του έργου
 5. Απολογισμό, Ανάλυση και Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου
 6. Τη σημαντική βελτίωση των εσωτερικών διεργασιών του οργανισμού σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων της.
 7. Την εξασφάλιση του πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας (ΕΛΟΤ 1429), το οποίο αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ.

Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων (ISO 15189)

Το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας για την Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων ISO 15189, είναι εφαρμόσιμο από όλα τα κλινικά εργαστήρια (βιολογικά, μικροβιολογικά, ανασολογικά, χημικά, (ανοσο)αιματολογικά, κυτολογικά, παθολογικά κλπ.).

Το ISO 15189 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας προσαρμοσμένο στις διαδικασίες / διεργασίες του κάθε κλινικού εργαστηρίου.
Καλύπτει όλο το φάσμα του εργαστηρίου όπως η διοικητική οργάνωση, το προσωπικό, οι εγκαταστάσεις, η αξιολόγηση και ο ποιοτικός έλεγχος των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι όλες οι ενέργειες που διενεργούνται πριν, κατά την διάρκεια και μετά τις εξετάσεις γίνονται πάντα με τον ίδιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών.

Με το πέρας εφαρμογής της μελέτης η επιχείρηση θα έχει επιτύχει τους παρακάτω στόχους:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή του πρότυπου ISO 15189 με τελικό στόχο την διαπίστευση του εργαστηρίου από αρμόδιο φορέα.
 • Υλοποίηση των απαιτήσεων του Συστήματος θα υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται και οι εν γένει ανάγκες του εργαστηρίου.
 • Την πλήρη και αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, με σκοπό τον συνεχή έλεγχο και βελτίωσή τους.
 • Την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού και των ασθενών.
 • Την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από ατυχήματα προερχόμενα από υλικά ή διεργασίες.
 • Την τήρηση της δεοντολογίας από το προσωπικό του εργαστηρίου.

Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακριβώσεων (ISO 17025)

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 17025, είναι εφαρμόσιμο από όλους τους οργανισμούς που εκτελούν δοκιµές ή/και διακριβώσεις.
Το ISO 17025 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα, προσαρμοσμένο στο πεδίο εφαρμογής και το προσωπικό κάθε εργαστηρίου.
Βασικότερες αρχές του αποτελούν:

 • Σχεδιασμός κατάλληλος για κάθε τομέα
 • Συνεχής ανασκόπηση δραστηριοτήτων και ενεργειών
 • Συνέπεια σχεδιασμού υλοποίησης.

Η COSMOS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αναλαμβάνει να υποστηρίξει στο μέγιστο βαθμό το εργαστήριο στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή του πρότυπου ISO 17025:2005, το οποίο από την μια θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και από την άλλη θα συνδράμει στην συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της.

Υγιεινή και Ασφάλεια (OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801)

Το Διεθνές Πρότυπο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001 και το αντίστοιχο Ελληνικό ΕΛΟΤ 1801, είναι εφαρμόσιμο από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους και του προϊόντος / υπηρεσίας που παρέχεται.
Το OHSAS 18001 και το ΕΛΟΤ 1801 αποτελούν ολοκληρωμένα Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία προσαρμοσμένο στις διαδικασίες / διεργασίες της κάθε επιχείρησης και σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις.
Μπορούν να εφαρμοστούν από κάθε Επιχείρηση που επιθυμεί να:

 • εγκαταστήσει ένα σύστημα διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία, με σκοπό να ελαχιστοποιήσει ή και να εξαλείψει τους κινδύνους για τους εργαζόμενους, αλλά και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, που μπορεί να εκτίθενται σε τέτοιους κινδύνους που να σχετίζονται με την εργασία τους
 • επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση με τια απαιτήσεις για Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, μέσω της Πολιτικής Υγιεινής και Ασφάλειας
 • επιδείξει και να αποδείξει αυτή τη συμμόρφωση στο κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • εφαρμόσει, να διατηρεί και να βελτιώνει συνεχώς ένα σύστημα διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία
 • πιστοποιήσει την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρησης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία, από κάποιον ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα

Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000 / BRC / IFS)

 

• Σύστημα ISO 22000:2005

Το ISO 22000:2005 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο που μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις στην αλυσίδα τροφίμων, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας. Περιλαμβάνονται επιχειρήσεις άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενες σε ένα ή περισσότερα στάδια της αλυσίδας τροφίμων (π.χ. επιχειρήσεις παραγωγής των ζωοτροφών, συγκομιδής γεωργίας, παραγωγής συστατικών, μεταποίησης, λιανικής, διάθεσης τροφίμων, τροφοδοσίας τροφίμων, υπηρεσιών καθαριότητας και απολύμανσης, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής καθώς και προμηθευτές εξοπλισμού, καθαριστικών και απολυμαντικών, υλικών συσκευασίας και άλλα υλικά σε επαφή με τρόφιμα).

Το ISO 22000:2005 αποσκοπεί στην εναρμόνιση, σε παγκόσμια κλίμακα, των απαιτήσεων για τη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων από τις επιχειρήσεις στην αλυσίδα τροφίμων. Ειδικότερα προορίζεται για επιχειρήσεις που επιδιώκουν, πέραν των νομικών απαιτήσεων, να εφαρμόσουν ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων εστιασμένο, συνεκτικό και ολοκληρωμένο. Το πρότυπο απαιτεί την ικανοποίηση των εφαρμοστέων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων μέσω του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων.

Το ISO 22000:2005 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων μίας επιχείρησης στην αλυσίδα τροφίμων που χρειάζεται να αποδείξει την ικανότητα του στον έλεγχο των κινδύνων για την ασφάλεια τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ασφαλών τροφίμων στον καταναλωτή.

 

• Σύστημα B.R.C. (British Retail Consortium) Global Standard

Το Παρόν Διεθνές Προτύπο μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες αποβλέπουν στην εξαγωγή των προϊόντων τους στις αλυσίδες υπεραγορών (supermarkets) της Μεγάλης Βρετανίας.

Το BRC Global Standard καθιερώθηκε το 1998 από την Συνομοσπονδία Λιανεμπορίου της Μεγάλης Βρετανίας αποσκοπώντας στην δημιουργία ενός κοινού Προτύπου Ασφάλειας Τροφίμων.
Σκοπός του είναι η συνεχής αξιολόγηση όλων των επιχειρήσεων, που προμηθεύουν ή σκοπεύουν να προμηθεύσουν τις προαναφερθήσες υπεραγορές με επώνυμα (branded) προϊόντα, για τήρηση των προδιαγραφών που ορίζονται από το BRC Global Standard.
Μεγάλη σημασία και προσοχή έχει δοθεί ώστε να γίνεται αρτιότερος έλεγχος των φυσικών κυνδίνων και των αλλεργιογόνων ουσιών.
Το BRC Global Standard μπορεί να συνδυασθεί κατά την εφαρμογή του και με άλλα παραπλήσια πρότυπα ασφάλειας τροφίμων όπως ISO 22000:2005 και IFS.

 

• Σύστημα I.F.S. (International Food Standard)

Το Παρόν Διεθνές Προτύπο μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες αποβλέπουν στην εξαγωγή των προϊόντων τους στις αλυσίδες υπεραγορών (supermarkets) της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Το IFS καθιερώθηκε το 2002 από τις Γερμανικές αλυσίδες υπεραγορών αποσκοπώντας στην δημιουργία ενός κοινού Προτύπου Ασφάλειας Τροφίμων. Σκοπός του είναι η συνεχής αξιολόγηση όλων των επιχειρήσεων, που προμηθεύουν ή σκοπεύουν να προμηθεύσουν τις προαναφερθήσες υπεραγορές, για την τήρηση πέντε βασικών κριτηρίων όπως ορίζονται από το πρότυπο (σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, αναγνώριση και έλεγχος των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs), αξιολόγηση προσωπικού, διορθωτικές ενέργειες και ιχνηλασιμότητα).

Το 2003 το IFS υιοθετήθηκε και από τις Γαλλικές αλυσίδες υπεραγορών ενώ τείνει να επεκταθεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Πολωνία, Ολλανδία, Αυστρία κλπ.) και μπορεί να συνδιασθεί κατά την εφαρμογή του και με άλλα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων όπως ISO 22000:2005 και BRC Global Standard.

FSC - Σύστημα Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το Διεθνές Πρότυπο FSC Chain of Custody μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις του κλάδου της υλοτομίας, της παραγωγής ξυλείας, της κατασκευής ξύλινων επίπλων και λοιπών προϊόντων από ξύλο ή φελλό, της παραγωγής χαρτοπολτού, της κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού, της επεξεργασίας χαρτιού και των εκτυπώσεων σε χαρτί.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Το πρότυπο FSC Chain of Custody έχει εκδοθεί από το διεθνή οργανισμό Forest Stewardship Council (FSC) και καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιδείξουν σεβασμό προς το περιβάλλον και να δεσμευθούν για τη συμμετοχή τους στην υπεύθυνη διαχείριση των δασών.

Το Σύστημα  προδιαγράφει την αποτελεσματική παρακολούθηση των α΄ υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων της επιχείρησης. Η παρακολούθηση αυτή αφορά όλες τις φάσεις της επεξεργασίας των α΄ υλών, δηλαδή από το δάσος προς όλα τα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής μέχρι την παράδοση στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί α΄ ύλες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό την επιχείρηση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή του πρότυπου FSC Chain of Custody.

 Με το πέρας εφαρμογής της μελέτης η επιχείρηση θα έχει επιτύχει τους παρακάτω στόχους: 

- Εύκολη αναγνώριση των προϊόντων από τους καταναλωτές

- Προσέλκυση των καταναλωτών που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

- Δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές του εξωτερικού στις οποίες οι καταναλωτές έχουν ανεπτυγμένο αίσθημα περιβαλλοντικής συνείδησης

- Συμβολή της επιχείρησης στην προστασία των δασών και του περιβάλλοντος

- Ικανοποίηση απαίτησης πελάτη

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

- Καταγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης

- Κατάρτιση Προσωπικού

- Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος 

- Τεκμηρίωση του Συστήματος

- Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος 

- Παρακολούθηση Σωστής Εφαρμογής Συστήματος

- Πιστοποίηση της Επιχείρησης κατά   FSC Chain of Custody

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – B.R.C. (British Retail Consortium) Global Standard

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το Παρόν Διεθνές Πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες αποβλέπουν στην εξαγωγή των προϊόντων τους στις αλυσίδες υπεραγορών (supermarkets) της Μεγάλης Βρετανίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Το BRC Global Standard καθιερώθηκε το 1998 από την Συνομοσπονδία Λιανεμπορίου της Μεγάλης Βρετανίας αποσκοπώντας στην δημιουργία ενός κοινού Προτύπου Ασφάλειας Τροφίμων. 

Σκοπός του είναι η συνεχής αξιολόγηση όλων των επιχειρήσεων, που προμηθεύουν ή σκοπεύουν να προμηθεύσουν τις προαναφερθήσες υπεραγορές με επώνυμα (branded)προϊόντα, για τήρηση των προδιαγραφών που ορίζονται από το BRC Global Standard.

Μεγάλη σημασία και προσοχή έχει δοθεί ώστε να γίνεται αρτιότερος έλεγχος των φυσικών κυνδίνων και των αλλεργιογόνων ουσιών.

Το BRC Global Standard μπορεί να συνδιασθεί κατά την εφαρμογή του και με άλλα παραπλήσια πρότυπα ασφάλειας τροφίμων όπως ISO 22000:2005 και IFS.


ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το έργο αποσκοπεί :

- Στην εκπόνηση της μελέτης BRC Global Standard.

- Στη τεκμηρίωση των πορισμάτων της μελέτης με τη μορφή διοικητικών διαδικασιών, διαγραμμάτων ροής και εντύπων – ηλεκτρονικών αρχείων. 

- Στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της μελέτης, και την πλήρη ένταξή τους στο σύστημα ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων. 

- Την πιστοποίηση της Επιχείρησης κατά BRC Global Standard, από Οργανισμό Πιστοποίησης της επιλογής της παράχοντας της   διαπραγματευτική δύναμη για την εξαγωγή και πώληση των προϊόντων της στις υπεραγορές της Μεγάλης Βρετανίας

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

- Καταγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης

- Κατάρτιση Προσωπικού

- Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος 

- Ενοποίηση του με τυχών άλλα υπάρχωντα Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων

- Τεκμηρίωση του Συστήματος

- Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος 

- Παρακολούθηση Σωστής Εφαρμογής Συστήματος

- Πιστοποίηση της Επιχείρησης κατά  BRC Global Standard BRC-IOP (Packaging) Πρότυπο για συσκευασίες και υλικά συσκευασίας

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το BRC/IOP ‘Πρότυπο για συσκευασίες και υλικά συσκευασίας’ απευθύνεται σε παραγωγούς και διακινητές υλικών συσκευασίας, τα οποία είναι σε άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα, παρέχοντας μια δημόσια διαβεβαίωση για την καταλληλόλητα της παραγόμενης συσκευασίας τροφίμων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Το BRC/IOP είναι το τεχνικό πρότυπο ασφάλειας τροφίμων για τη συσκευασία τροφίμων, από τη βρετανική κοινοπραξία λιανικής πώλησης (BRC). 

Το πρότυπο υπογραμμίζει την απαίτηση για την ύπαρξη συστήματος ανάλυσης & διαχείρισης κινδύνου, που σχετίζεται με το εργοστάσιο, τα προϊόντα, τις διαδικασίες και το προσωπικό.

Αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο αναγνωρισμένο από μεγάλους εμπόρους λιανικής, κατασκευαστές και επιχειρήσεις συσκευασίας σε όλο τον κόσμο, αλλά και για τους παραγωγούς συσκευασίας καταναλωτικών προϊόντων.


ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το έργο αποσκοπεί :

- Στην εκπόνηση της μελέτης BRC/IOP

- Στην τεκμηρίωση των πορισμάτων της μελέτης με τη μορφή διοικητικών διαδικασιών, διαγραμμάτων ροής και εντύπων – ηλεκτρονικών αρχείων

- Στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της μελέτης και την πλήρη ένταξή τους στο σύστημα ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων 

- Την πιστοποίηση της Επιχείρησης κατά BRC/IOP, από Οργανισμό Πιστοποίησης της επιλογής της 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

- Καταγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης

- Κατάρτιση Προσωπικού

- Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος 

- Ενοποίηση του με τυχών άλλα υπάρχοντα Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων

- Τεκμηρίωση του Συστήματος

- Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος 

- Παρακολούθηση Σωστής Εφαρμογής Συστήματος

- Πιστοποίηση της Επιχείρησης κατά BRC/IOP


Ανταλλαγή Στοιχείων Ηθικής των Προμηθευτών - SEDEX

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ο Sedex είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα στο Λονδίνο και ανοικτός σε οποιαδήποτε εταιρεία ανά τον κόσμο. Δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες μέλη του να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ηθικές και υπεύθυνες πρακτικές της παγκόσμιας εφοδιαστικής τους αλυσίδας, δημιουργώντας συνθήκες διαφάνειας μέσα από την προβλεπόμενη ανταλλαγή στοιχείων.

Οι εταιρείες προσχωρούν στον Sedex, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό σύστημα Sedex, να συμμετάσχουν στη διακυβέρνηση Sedex και σε ομάδες εργασίας, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με άλλα μέλη του Sedex καθώς και να αξιοποιούν τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας του Sedex.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Ο Sedex εστιάζεται σε 4 πυλώνες: 

1. Πρότυπα Εργασίας

2. Υγιεινή και Ασφάλεια

3. Περιβάλλον 

4. Επιχειρηματική ακεραιότητα

Το εργαλείο που χρησιμοποιεί ο Sedex ονομάζεται SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit). 

Περιλαμβάνει 3 στοιχεία:

1. Οδηγό με καλές πρακτικές για διεξαγωγή ελέγχων ηθικού εμπορίου

2. Σχέδιο αναφοράς ελέγχου 

3. Σχέδιο διορθωτικού σχεδίου δράσης

Το SMETA είναι σχεδιασμένο για να βοηθά τους λιανοπωλητές και τις εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και τους προμηθευτές τους, μειώνοντας την επανάληψη των ίδιων προσπαθειών, κατά τον έλεγχο δράσεων ηθικού εμπορίου. Επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη του Sedex έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το SMETA. Το SMETA δεν είναι ένας νέος κώδικας δεοντολογίας ή πρότυπο σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να διεξάγονται οι έλεγχοι. Είναι ένας συνδυασμός καλών πρακτικών με τεχνικές ελέγχου δράσεων ηθικού εμπορίου, προκειμένου να βοηθήσει έμπειρους ελεγκτές στη διεξαγωγή ελέγχων υψηλής ποιότητας που θα είναι αποδεκτοί από πολλαπλούς λιανοπωλητές και εταιρείες.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το έργο αποσκοπεί :

- Στην εκπόνηση της μελέτης 

- Στην τεκμηρίωση των πορισμάτων της μελέτης με τη μορφή διαδικασιών, διαγραμμάτων ροής και εντύπων – ηλεκτρονικών αρχείων

- Στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της μελέτης 

- Στην πιστοποίηση της Επιχείρησης


ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

- Καταγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης

- Κατάρτιση Προσωπικού

- Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος 

- Ενοποίησή του με τυχών άλλα υπάρχοντα Συστήματα 

- Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος 

- Παρακολούθηση Σωστής Εφαρμογής Συστήματος

- Πιστοποίηση της Επιχείρησης

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροτικών Προϊόντων
(AGRO, GLOBALGAP)