ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

ΣΤΟΧΟΣ:

Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι ψηφιακά ώριμες (κατάταξη σε χαμηλή ή μέση ψηφιακή βαθμίδα)..

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  • οι μη προβληματικές ΜΜΕ που λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια 
  • έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
  • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
  • έχει θετικό (>0) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία από τις 3 διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση.
  • δεν αποκλείονται με βάση το άρθρο 40 του Ν. 4488/2017

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

MINIMUM 10.000,00 €– MAXIMUM μέχρι το 50% του μέσου κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση και μέχρι 80.000 ευρώ.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ :
Το ποσοστό ενίσχυσης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Εξοπλισμός
  • Λογισμικό
  • Υπηρεσίες Τεχνολογιών & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Οι δαπάνες θα πρέπει να επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά χαρακτηριστικά και θα οδηγήσουν στην ψηφιακή αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον βαθμίδα.

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

12 μήνες από την έγκριση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο