ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ FRANCHISING

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ FRANCHISING

ΣΤΟΧΟΣ:

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 25.000.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΡΓΟ: Από 30.000 € έως 200.000 €.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

• Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)

• Μηχανήματα και εξοπλισμό

• Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση

• Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)

• Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας

• Μεταφορικά μέσα.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Σε 24 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο