ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

ΣΤΟΧΟΣ:

Η δράση «Επιχειρούμε Έξω» έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων, που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
1. έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
2. διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
3. παράγουν / μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα
4. αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προιόντων που παράγουν ή μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 

Έως 100.000 €

Ο προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα κάτωθι ποσά:

  • Μέχρι 20.000€ / έκθεση για συμμετοχή με περίπτερο μέχρι 20τ.μ.
  • Μέχρι 35.000€/έκθεση για συμμετοχή με περίπτερο μέχρι 50τ.μ.
  • Μέχρι 50.000€/έκθεση για συμμετοχή με περίπτερο άνω των 50τ.μ.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης /εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης
  • Έξοδα μετακίνησης & διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι 4 εκπροσώπων
  • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού
  • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος ασφάλισης)
  • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση / λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λ.π). Το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της εγκεκριμένης δαπάνης για κάθε έκθεση
  • Κόστος σχεδιασμού & μετάφρασης φυλλαδίων (τουλάχιστον δίγλωσσα), 
  • Αμοιβές συμβούλου για διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης έργου

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε 30 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης. Στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες υλοποίησης του έργου (από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης) απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή σε μια (1) τουλάχιστον εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 8/1/2018 Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της

 
Download
 
Ενημερωτικό Έντυπο
Επιλέξιμες Δαπάνες
Δικαιολογητικά Υποβολής

 

 

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.