ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ:

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες Eπιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας:
• Υλικά – Κατασκευές
• Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
• Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
• Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Υγεία & Φάρμακα
• Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενέργεια
• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
• Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Ερευνητικοί οργανισμοί όπως ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα – ινστιτούτα, τεχνολογικοί φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής των.

Οι προτάσεις των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:200.000€ για μια επιχείρηση, 350.000€ για 2 επιχειρήσεις, 450.000€ για 3 επιχειρήσεις, 500.000€ για περισσότερες των τριών επιχειρήσεων
ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000 €
ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (δεν περιλαμβάνεται βιομηχανική έρευνα): 2.000.000 €

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από το χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

  • Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης περιλαμβάνουν (Δαπάνες προσωπικού, Δαπάνες αποσβέσεων παγίων, Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες) 
  • Δαπάνες καινοτομίας – Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες..

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο