Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ:

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής
• έχουν κλεισμένες 3 διαχειριστικές χρήσεις,
• διαθέτουν δραστηριότητα σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ και
• έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος 2018.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

20.000€ έως 200.000€.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ :

Το ποσοστό ενίσχυσης καθορίζεται
• στο 65% για επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα το 2018 άνω του 25%
• στο 60% για επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα το 2018 άνω του 8%
• στο 50% για επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα το 2018 κάτω του 8% .

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:
• Αγροδιατροφή
• Ενέργεια
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• Υγεία
• Υλικά – Κατασκευές

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Μηχανήματα - Εξοπλισμός ως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
  • Πιστοποίηση προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών ως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
  • Συσκευασία-ετικέτα - Branding ως 25% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
  • Ψηφιακή προβολή ως 15.000€
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - τεχνικές μελέτες έως 16.000€
  • Μεταφορικά μέσα ως 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
  • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού ως 20% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και ως 30.000€ και ως 2 ΕΜΕ

ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 19/12/2018

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σε 24 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εγκεκριμένου Π/Υ της  επένδυσης, θα  πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο  έτος υλοποίησής της (εντός 12μηνου), διαφορετικά θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσό που υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:20 Φεβρουαρίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/1/2021

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο
Επιλέξιμες Δαπάνες

 

  

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.