Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Σήμερα, σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον με συνεχείς αλλαγές, εταιρίες – κυρίως πολυεθνικές αλλά και μη – συναλλάσσονται καθημερινά με συνδεδεμένες σε αυτές εταιρείες.
Προκύπτει λοιπόν ένα βασικό φορολογικό θέμα σε παγκόσμια κλίμακα : η τεκμηρίωση τιμών των εν λόγω ενδοομιλικών συναλλαγών. Η σχετική νομοθεσία γίνεται ολοένα και πιο αναλυτική και οι απαιτήσεις ορθής τεκμηρίωσης αυξάνονται λόγω των ενδεχόμενων ποινών από τις ρυθμιστικές αρχές.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 στις περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ συνδεμένων επιχειρήσεων, προκύπτει η υποχρέωση τήρησης φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών. Φάκελο Τεκμηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω συναλλαγές τους με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή.
Βέβαια στην υποχρέωση τήρησης φακέλου δεν υπάγονται όλες οι συναλλαγές, αλλά με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013, προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης, εφόσον:

 1. οι ως άνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος, ή
 2. οι ως άνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Ο καθορισμός του περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, των μεθόδων, των τρόπων και διαδικασιών προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περιγράφεται αναλυτικά, αρχικά στην ΠΟΛ 1179/18.7.2013 και στην συνέχεια στην ΠΟΛ. 1144/15.5.2014 η οποία τροποποίησε την προηγούμενη.
Σύμφωνα με τις προηγούμενες εγκυκλίους, ο «φάκελος τεκμηρίωσης» αποτελείται από δύο μέρη, τον «Βασικό φάκελο τεκμηρίωσης» και τον «Ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης», ο οποίος συμπληρώνει τον «βασικό φάκελο» και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις προς τεκμηρίωση συναλλαγές. Ο «Βασικός φάκελος» είναι κοινός για όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου και περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την υπόχρεη επιχείρηση, τις μόνιμες εγκαταστάσεις, και τα συνδεόμενα μέρη. Πιο συγκεκριμένα περιέχει την περιγραφή των δραστηριοτήτων και της στρατηγικής του υπόχρεου, της οργανωτικής δομής σε περίπτωση ομίλου, της φύσης των συναλλαγών, του ύψους των συναλλαγών, της τιμολογιακής πολιτικής, και των κινδύνων που αντιμετωπίζονται. Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών του φακέλου αυτού, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του ΥΠ.ΟΙΚ. μέχρι την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων του επόμενου έτους, για χρήσεις που κλείνουν στις 31/12. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τον Ελληνικό και τον Βασικό φάκελο τεκμηρίωσης. Οι φάκελοι αυτοί δεν υποβάλλονται στο ΥΠ.ΟΙΚ., αλλά τηρούνται στην έδρα του υπόχρεου και επιδεικνύονται στον φορολογικό έλεγχο όποτε ζητηθούν.

Η τεκμηρίωση των συναλλαγών γίνεται στον «Ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης», ο οποίος περιέχει λεπτομερώς :
1) Λεπτομερή περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών η οποία περιλαμβάνει :

 • τη φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, άυλα περιουσιακά στοιχεία, κλπ.),
 • τη ροή των τιμολογίων
 • το ύψος των συναλλαγών

2) Περιγραφή των έκτακτων συναλλαγών ή γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη μεταφορά λειτουργιών.
3) Ειδικότερα σε περίπτωση πώλησης/αγοράς ή μεταβίβασης άυλων περιουσιακών στοιχείων σε ή από συνδεδεμένο πρόσωπο, πρόσθετες πληροφορίες (σχετικά με τις συναλλαγές αυτές) για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, δηλαδή την τιμή στην οποία ένα ανεξάρτητο πρόσωπο θα ήταν διατεθειμένο να πουλήσει ή μεταβιβάσει και την αξία στην οποία ένα ανεξάρτητο πρόσωπο θα ήταν διατεθειμένο να αποκτήσει το εν λόγω άυλο περιουσιακό στοιχείο υπό συγκρίσιμες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα οφέλη και τη χρησιμότητα για την επιχείρησή του.
4) Συγκριτική ανάλυση, ήτοι:

 • χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών, καθώς και συναφείς πληροφορίες σχετικά με εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, εφόσον διατίθενται. Ειδικοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να δικαιολογηθεί η συγκρισιμότητα των άυλων περιουσιακών στοιχείων και η σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων τιμή όπως: τα αναμενόμενα οφέλη, γεωγραφικοί περιορισμοί, μεταβίβαση δικαιωμάτων αποκλειστικότητας ή όχι, συμμετοχή του αποκτώντος στις μελλοντικές εξελίξεις
 • λειτουργική ανάλυση (επιτελούμενες λειτουργίες, περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, επιχειρηματικοί κίνδυνοι),
 • συμβατικοί όροι,
 • οικονομικές συνθήκες και
 • ειδικές στρατηγικές της επιχείρησης

5) Επεξήγηση για την επιλογή και τον τρόπο εφαρμογής της/των μεθόδου/ων καθορισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών,
6) Περιγραφή της εφαρμογής της πολιτικής του υπόχρεου σχετικά με το καθορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών,
7) Δέσμευση του υπόχρεου να παρέχει κάθε συμπληρωματική πληροφορία σχετική με τις ενδοομιλικές συναλλαγές του, κατόπιν αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης και εντός εύλογης προθεσμίας, ιδιαιτέρως στη περίπτωση φορολογικού ελέγχου,
8) Δικαιολόγηση του τρόπου υπολογισμού της αναπροσαρμογής, όταν ο υπόχρεος αναπροσαρμόζει τα φορολογητέα κέρδη του προκειμένου να συμμορφωθεί με την αρχή των ίσων αποστάσεων,
9) Περιγραφή και λεπτομερή αιτιολόγηση τυχόν προσαρμογών που έχουν γίνει για την επίτευξη συγκρισιμότητας,
10) Πρόσθετες πληροφορίες για συναλλαγές που διενεργούνται με συνδεδεμένα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα, που σε περίπτωση ομίλου θα περιλαμβάνουν και τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως του/των συνδεδεμένου/ων προσώπου/ων,
11) Διάγραμμα ροής των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων,
12) Αντίγραφα των συμβάσεων που διέπουν τις υπό τεκμηρίωση συναλλαγές.


Οι Υπηρεσίες της COSMOS
Η εταιρεία μας διαθέτοντας ειδικό τμήμα, που αποτελείται από φορολογικούς συμβούλους με πολυετή εμπειρία και συνεχή ενημέρωση όσον αφορά στις ενδοομιλικές συναλλαγές, παρέχει μεταξύ άλλων:

 • Σχεδιασμό ενδοομιλικών συναλλαγών και συμβουλές συμμόρφωσης
 • Παροχή συμβουλών και υποστήριξη για την ετοιμασία τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με την Ελληνική ή διεθνή νομοθεσία
 • Υποστήριξη σε ελέγχους ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Εκθέσεις συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking reports)