ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ:

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Να έχουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα VII «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»)
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να λειτουργούν ως Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 

50.000€ έως 400.000€.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου μέχρι 4.000 €.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) μέχρι 24.000 €.

 Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 4/6/2018

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΔΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

κατά προτεραιότητα

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε 24 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 27/6/2018 Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της

 
Download
 
Ενημερωτικό Έντυπο
Επιλέξιμες Δαπάνες
Δικαιολογητικά Υποβολής
Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.