Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

ΣΤΟΧΟΣ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων που δεν ανήκουν στην ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31/12/17 να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων  και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.000€ έως 50.000€.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ :
Το ποσοστό ενίσχυσης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  1. 2 τουλάχιστον γλώσσες
  2. Mobileresponsive
  3. Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  1. φιλοξενία (hosting, collocation)
  2. σύνδεση στο διαδίκτυο
  3. ψηφιακήδιαφήμιση (google ads, facebook ads)
  4. ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  5. ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
  6. μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 20.000€.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου έως 2.500€.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης:

 • από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ) 
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β)
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Β) σε (Α)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

12 μήνες από την έγκριση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 11Ιουνίου έως 2 Οκτωβρίου 2018

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο
Επιλέξιμες Δαπάνες
Δικαιολογητικά Υποβολής

 

 

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.