Στρατηγικός Σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Στην COSMOS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα, μέσω του οποίου αναλαμβάνουμε την υποστήριξη επιχειρήσεων είτε μέσω μακροχρόνιας συνεργασίας (consulting) είτε μέσω συγκεκριμένων έργων – μελετών. Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω οι μελέτες που έχουν μεγαλύτερη απήχηση στην Ελληνική αγορά:

BUSINESS PLAN

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η εκπόνηση Business Plan διαμορφώνει τους μακροπρόθεσμους στόχους και προοπτικές της επιχείρησης σε χρονικό ορίζοντα 5ετίας και την καθοδηγεί στην υλοποίηση του και στον έλεγχο της υλοποίησης του μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης το οποίο αναθεωρείται σε ετήσια βάση.

Συνοπτικά, το έργο εκπόνησης Business Plan θα επικεντρωθεί στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης για την αγορά και την επιχείρηση, στον επαναπροσδιορισμό των στόχων της επιχείρησης, και στον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο μπορεί η επιχείρηση να φτάσει στην υλοποίηση των στόχων της.

Ουσιαστικά, το έργο έχει ως στόχο τη διάγνωση της δυναμικής της επιχείρησης και τη διερεύνηση όλων των πιθανών σεναρίων ανάπτυξης μέσω της εφαρμογής πρακτικών όπως η εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην υφιστάμενη γκάμα προϊόντων, η επεκτάση σε νέες αγορές, η διαφορετική προσέγγιση της αγοράς, η ενίσχυση του brand name και η χρήση νέων καναλιών marketing για την παροχή των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Επιπλέον στόχοι είναι  η αναλυτική τεκμηρίωση των επιλογών και η καθοδήγηση της επιχείρησης στην υλοποίηση του Business Plan. Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί:

 • Στην αναλυτική καταγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (ανάγκες και τάσεις, πολιτικοοικονομικές και τεχνολογικές επιρροές στον κλάδο).
 • Στην καταγραφή των συνθηκών της αγοράς στην Ελλάδα και την Ε.Ε. (καταγραφή παραγόντων προσφοράς και ζήτησης, συνθήκες της αγοράς, ανταγωνισμός, νέες πρακτικές και προϊόντα).
 • Στην πραγματική καταγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (καταγραφή της δομής και των διαθέσιμων πόρων, ανάλυση προϊόντων, στατιστικά πωλήσεων – προμηθειών).
 • Προσδιορισμός δυνατών και αδύναμων σημείων, ευκαιριών και απειλών (SWOT Analysis).
 • Καθορισμός & καταγραφή του οράματος και των στόχων marketing της εταιρείας.
 • Επιλογή στρατηγικής marketing και κατάλληλων εργαλείων για την επίτευξη των στόχων.
 • Τοποθέτηση (positioning) της εταιρείας και των προϊόντων / υπηρεσιών της στην αγορά και ενέργειες ενίσχυσης του brand name.
 • Εκπόνηση τακτικού σχεδίου μάρκετινγκ και καθορισμός μίγματος μάρκετινγκ για υφιστάμενα και νέα προϊόντα και υπηρεσίες (ορισμός προϊόντων / υπηρεσιών, τιμές, προώθησης και καναλιών μάρκετινγκ).
 • Προβλέψεις αποτελεσμάτων και ανάλυση.
 • Επιλογή και οριστικοποίηση του πλάνου δράσης (action plan).
 • Περιγραφή πλάνου διαχείρισης κινδύνων και εναλλακτικών σεναρίων δράσης.
 • Καταγραφή και σχεδιασμός διαδικασιών αξιολόγησης και παρακολούθησης του σχεδίου δράσης.
 • Εφαρμογή εργαλείων μέτρησης της αποτελεσματικότητας του σχεδίου μάρκετινγκ.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

 

Η εκπόνηση ενός Business Plan αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης της εταιρείας διότι περιλαμβάνει, συγκροτεί και μελετά μια πληθώρα ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που αφορούν την ανάπτυξη, την βιωσιμότητα και της προοπτικές της επιχείρησης και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την μελλοντική της πορεία.

Μετά το πέρας εκπόνησης της μελέτης, η εταιρία θα είναι σε θέση να εφαρμόσει ένα στρατηγικά ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένα υλοποιήσιμο Business Plan το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί και να αξιολογεί ως προς τον βαθμό εφαρμογής του και τα εξαγώγιμα αποτελέσματα.

Κάθε στάδιο εκπόνησης του Business Plan έχει συγκεκριμένους στόχους και δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε μέσω της υλοποίησης του να μπορέσει η επιχείρηση:

○   Να διαγνώσει τις ανάγκες και τις τάσεις στην αγορά και να προσαρμόσει ανάλογα τις υφιστάμενες υπηρεσίες και προϊόντα.

○   Να καταγράψει πιθανούς κινδύνους προερχόμενους από το εξωτερικό περιβάλλον (μία πολιτική απόφαση για την πώληση καρτών μέσω telesales ή τεχνολογικές εξελίξεις που οδηγούν τους καταναλωτές στην υλοποίηση αγορών μέσω του διαδικτύου και όχι μέσω telesales) και να προσαρμόσει έγκαιρα τη στρατηγική της τοποθέτηση στην αγορά.

○   Να αναλύσει την αγορά σε βαθμό που να μπορεί να διαμορφώνει τις προοπτικές της ανάλογα με την εξέλιξη και ανάπτυξη της αγοράς μέσω της επικέντρωσης στα πιο αποδοτικά τμήματα της αγοράς.

○   Να καταγράψει τον άμεσο και έμμεσο ανταγωνισμό αποκτώντας γνώση παράλληλα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών, για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τους, για τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της αγοράς (διαφορετικά κανάλια μάρκετινγκ όπως πωλήσεις εμπορευμάτων στην τηλεόραση) και για την επιτυχία των εγχειρημάτων τους.

○   Να αναλύσει τη δυναμική του κλάδου (προμηθευτές, ανταγωνιστές, πελάτες, συνεργάτες) και να διαγνώσει σε ποιον πρέπει να απευθύνονται οι ενέργειες του στρατηγικού σχεδιασμού για όλες τις ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών (για τις πωλήσεις των πιστωτικών καρτών οι τάσεις της αγοράς διαμορφώνονται από τις τράπεζες και για τις πωλήσεις των εμπορευμάτων από τους καταναλωτές;).

○   Να διαγνώσει τη δυναμική της επιχείρησης ώστε να μπορέσει να θέσει στόχους για την στρατηγική μάρκετινγκ.

○   Να ξεχωρίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης και τις ευκαιρίες και κινδύνους που διαγράφονται στην αγορά ώστε να μπορεί η επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τα δυνατότητες της και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να διαμορφώσει εναλλακτικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

○   Να μειώσει το ρυθμό ανακύκλωσης προσωπικού μέσω της δημιουργίας οράματος και εταιρικής αποστολής και διαδικασιών εσωτερικού μάρκετινγκ αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τα κίνητρα παραμονής στην επιχείρηση και να θέσει ρεαλιστικούς και υλοποιήσιμους στόχους για τη στρατηγική μάρκετινγκ.

○   Να διαμορφώσει τη στρατηγική της με βάση κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και να επαναπροσδιορίσει με βάση τις ανάγκες και τάσεις της αγοράς τον καθορισμό των αγορών-στόχων και την τοποθέτηση της επιχείρησης και των προϊόντων / υπηρεσιών σε αυτές τις αγορές (διαφορετική τμηματοποίηση, στοχοθέτηση και τοποθέτηση με βάση τα προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται ώστε να μπορεί να διαχειριστεί ξεχωριστά τις ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών)

○   Να αναδείξει το brand name της αποκομίζοντας ταυτόχρονα οφέλη όπως η προσέλκυση περισσοτέρων προμηθευτών και πελατών μέσω μιας pull-στρατηγικής και μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος προσέλκυσης τους.

○   Να διαμορφώσει ένα μίγμα μάρκετινγκ το οποίο θα μπορέσει να οδηγήσει την επιχείρηση στην ανάπτυξη είτε μέσω του επαναπροσδιορισμού και της διαφορετικής στόχευσης των υφιστάμενων υπηρεσιών και προϊόντων, είτε μέσω της ανάδειξης ευκαιριών ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών (people-to-people lending, υπηρεσίες call centres για τη διενέργεια ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων) είτε μέσω της χρήσης διαφορετικών καναλιών διανομής (πωλήσεις προϊόντων μέσω τηλεόρασης και μέσω διαδικτύου) είτε μέσω της στρατηγικής προώθησης των προϊόντων / υπηρεσιών καθώς και του brand name.

○   Να βασιστεί σε ένα ρεαλιστικό Σχέδιο Δράσης το οποίο θα διαμορφώνεται σε ετήσια βάση για την υλοποίηση του Business Plan.

○   Να προβλέψει και να ελέγξει την αποτελεσματικότητα και απόδοση του Business Plan μέσω της εφαρμογής χρηματοοικονομικών εργαλείων και εξειδικευμένων εργαλείων μέτρησης της αποτελεσματικότητας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Η οργάνωση πωλήσεων αποτελεί μια διαδικασία που υλοποιείται σε τρία στάδια, το στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού του προγράμματος πωλήσεων, το στάδιο της υλοποίησης και εφαρμογής του προγράμματος πωλήσεων και την αξιολόγηση και τον έλεγχο της απόδοσης των πωλήσεων. Ειδικότερα, η οργάνωση πωλήσεων αποσκοπεί:

 • Στην αύξηση των πωλήσεων και στην ανάπτυξη της επιχείρησης μέσα από αυτήν την αύξηση,
 • Στη δημιουργία εκείνων των υποδομών που θα δώσουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να μετράει τα αποτελέσματα και να αναδιαμορφώνει τη στρατηγική της βάση των αποτελεσμάτων,
 • Στην ανάλυση και στον καθορισμό εκείνων των παραμέτρων οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη διαδικασία πώλησης και συμπεριλαμβάνουν:

○   Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της επιχείρησης και της ίδιας της επιχείρησης με επίκεντρο την οργάνωση της,

○   Το μίγμα marketing της εταιρίας και πιο συγκεκριμένα πλέον των προϊόντων, τις τιμές, το δίκτυο διανομής και την επικοινωνία marketing (προώθηση και δημοσιότητα),

 • Στον σχεδιασμό των πωλήσεων με βάση στοιχεία της αγοράς και του ανταγωνισμού,
 • Στον καθορισμό της εμπορικής πολιτικής με βάση συγκεκριμένους στόχους πωλήσεων και οργανωτικούς στόχους,
 • Στην ανάπτυξη της κατάλληλης για το είδος των προϊόντων και για τα χρηματοοικονομικά δεδομένα της επιχείρησης τιμολογιακής, εκπτωτικής και πιστωτικής πολιτικής,
 • Στον προγραμματισμό των πωλήσεων λαμβάνοντας υπόψη την τμηματοποίηση των πωλήσεων, τον αριθμό των πωλητών, το πελατολόγιο ανά πωλητή, τις απαιτήσεις των πελατών αλλά και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό,
 • Στον καλύτερο έλεγχο των πωλήσεων μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων διαδικασιών και της χρήσης εντύπων του τμήματος πωλήσεων και μέσω της τήρησης αρχείων και στατιστικών για το τμήμα,
 • Στην δημιουργία κινήτρων για τους πωλητές για τη βελτίωση της απόδοσης τους,
 • Στην γρήγορη και αποτελεσματική ένταξη νέων πωλητών στο τμήμα πωλήσεων,
 • Στη στοχοθέτηση ενεργειών προώθησης πωλήσεων που εντάσσονται στη γενικότερη εμπορική πολιτική,
 • Στην τοποθέτηση του κάθε στελέχους στην οργανωτική δομή της επιχείρησης βάση προκαθορισμένων καθηκόντων,
 • Στην καλύτερη λειτουργία του τμήματος πωλήσεων μέσω της εφαρμογής εγχειρίδιου λειτουργίας του τμήματος.

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η δομημένη διαδικασία υλοποίησης της μελέτης δίνει την δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των επιμέρους στόχων και μεθόδων μέσω της βήμα-προς-βήμα υλοποίησης. Η εκτέλεση του έργου θα βασιστεί στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα:

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Το έργο αποσκοπεί στο σχεδιασμό της στρατηγικής της επιχείρησης σε χρονικό ορίζοντα 3ετίας ο οποίος σχεδιασμός θα οδηγήσει την επιχείρηση στην υλοποίηση του οράματος της διοίκησης της χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τις δυνατότητες που παρέχονται αλλά και αναπτύσσοντας δεξιότητες και οργανωτικά πρότυπα για την αξιοποίηση ευκαιριών και με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη. Αναλυτικά, η εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αποσκοπεί:

 • Στην πραγματική καταγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (καταγραφή της δομής και των διαθέσιμων πόρων, ανάλυση προϊόντων, στατιστικά πωλήσεων – προμηθειών).
 • Στην ανάλυση και αξιολόγηση του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Στην αναλυτική καταγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (ανάλυση του κλάδου και του ανταγωνισμού).
 • Στην καταγραφή των συνθηκών της αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό (καταγραφή παραγόντων προσφοράς και ζήτησης, συνθήκες της αγοράς κλπ).
 • Προσδιορισμός δυνατών και αδύναμων σημείων, ευκαιριών και απειλών.
 • Καθορισμός & καταγραφή των στόχων και του οράματος της εταιρείας σε 5ετή ορίζοντα.
 • Επιλογή στρατηγικής και κατάλληλων εργαλείων για την επίτευξη των στόχων.
 • Οργάνωση τμημάτων και δομών ώστε να μπορέσει η επιχείρηση να ανταποκριθεί στην ανάπτυξη και στις ανάγκες που θα προκύψουν από την υλοποίηση των στόχων της.
 • Εκπόνηση σχεδίου δράσης (action plan) και εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης.
 • Προβλέψεις και καταγραφή αποτελεσμάτων.
 • Αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων.
 • Επιλογή και οριστικοποίηση του πλάνου δράσης (action plan).
 • Θέση του πλάνου δράσης σε εφαρμογή.
 • Καταγραφή και σχεδιασμός διαδικασιών αξιολόγησης και παρακολούθησης του σχεδίου δράσης.

 

Ουσιαστικά το έργο αποσκοπεί στην λεπτομερή καταγραφή των στοιχείων της επιχείρησης (ποιοτικών και ποσοτικών), την στοχοθέτηση και τον προσδιορισμό του οράματος της επιχείρησης, την εκπόνηση και αξιολόγηση της βιωσιμότητας των εναλλακτικών σχεδίων δράσης και την επιλογή του καταλληλότερου για την επίτευξη των στόχων και του οράματος της επιχείρησης, όπως επίσης και στη δημιουργία διαδικασιών αξιολόγησης και παρακολούθησης της υλοποίησης του σχεδίου δράσης.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Η εκπόνηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης της εταιρείας διότι περιλαμβάνει, συγκροτεί και μελετά μια πληθώρα ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που αφορούν την ανάπτυξη, την βιωσιμότητα και της προοπτικές της επιχείρησης και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την μελλοντική της πορεία.

Μετά το πέρας εκπόνησης της μελέτης, η εταιρία θα είναι σε θέση να εφαρμόσει ένα στρατηγικά ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένα υλοποιήσιμο πλάνο ανάπτυξης το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί και να αξιολογεί ως προς τον βαθμό εφαρμογής του και τα εξαγώγιμα αποτελέσματα.

Γενικά, τα εργαλεία και τα παραδοτέα που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του έργο θα επιτρέψουν στη Διοίκηση να αξιολογεί καλύτερα και να ελέγχει:

 1. Την αγορά στην οποία κινείται.
 2. Τον βαθμό αποτελεσματικότητας των τμημάτων και των δομών της.
 3. Την οργάνωση δομών παρακολούθησης των αναπτυξιακών της στόχων.
 4. Τον έλεγχο του κόστους.
 5. Την σκοπιμότητα των μελλοντικών επιχειρηματικών κινήσεων και «ανοιγμάτων».

 

Η εκπόνηση ενός στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης στην Επιχείρηση θα της εξασφαλίσει:

 • Τις προοπτικές Ανάπτυξης σε οργανωμένες και σταθερές Βάσεις.
 • Την βιωσιμότητα της σε 3ετές πλάνο.
 • Την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και μεθόδων ανάπτυξης.

 

Με την ολοκλήρωση και εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης η επιχείρηση θα έχει επιτύχει τους παρακάτω στόχους:

 • Καταγεγραμμένο και ρεαλιστικά υλοποιήσιμο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης.
 • Καταγεγραμμένους και συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.
 • Όραμα και εταιρική αποστολή της επιχείρησης συνδεδεμένα με τους στόχους της διοίκησης, ρεαλιστικά και χρηστικά.
 • Γνώση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.
 • Γνώση του ανταγωνισμού.
 • Εργαλεία εφαρμογής, παρακολούθησης και επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί.
 • Καταγεγραμμένο Action Plan για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.
 • Τη βελτιωμένη λειτουργία των εσωτερικών διεργασιών της επιχείρησης σε όλες τους τομείς των δραστηριοτήτων της που θα συνεργάζονται για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού.
 • Την οργανωμένη ανάπτυξη στους τομείς στόχους.
 • Την απόκτηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων έναντι του ανταγωνισμού.

MARKETING PLAN

Οι επιχειρήσεις συνεχώς επιδιώκουν να βρουν τρόπους για να προσφέρουν περισσότερη αξία στους πελάτες τους δίχως παράλληλα να θυσιάσουν τη δική τους αξία (από τη συναλλαγή). Ο κεντρικός σκοπός του Marketing είναι η δημιουργία και διανομή αξίας για τους καταναλωτές και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση.


Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον παρατηρούμε ραγδαίες μεταβολές και εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, στην κοινωνική και δημογραφική σύνθεση των καταναλωτών και των αγορών, στην συμπεριφορά αυτών και σε νέες μορφές ανταγωνισμού. Το γενικότερο αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών καθιστά καθοριστικό το ρόλο κάποιας συστηματικής διαδικασίας με βάση την οποία η σύγχρονη επιχείρηση θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με επιτυχία την αγορά.

To marketing plan είναι μία διαδικασία για την κατανόηση των αγορών, τον προσδιορισμό της τρέχουσας και μελλοντικής αξίας που απαιτείται από τις διαφορετικές ομάδες καταναλωτών στις αγορές αυτές, τη σχετική ενημέρωση με σκοπό την απόδοση της αξίας αυτής και τη μέτρηση της αξίας που πραγματικά αποδόθηκε.

Ο ρόλος του Marketing Plan είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη της επιχειρησιακής στρατηγικής, αφού αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Μέσω του marketing plan συλλέγονται, αναλύονται και εξάγονται συμπεράσματα από στοιχεία και πληροφορίες του περιβάλλοντος, προκειμένου η εταιρία να εντοπίσει και να υπηρετήσει τους καταναλωτές και να παρέχει σε αυτούς την μεγαλύτερη δυνατή αξία από τη συναλλαγή.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Οι στόχοι του Έργου είναι:

 • Η δυναμική διείσδυση της εταιρίας στην αγορά στόχο
 • Η προσέλκυση νέων πελατών μέσω της εστίασης στις πραγματικές του ανάγκες
 • Η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών
 • Η ενδυνάμωση των αδυναμιών της εταιρίας
 • Η εκμετάλλευση των ευκαιριών
 • Η απόκτηση σημαντικού μεριδίου αγοράς
 • Η αύξηση του κύκλου εργασιών της και της κερδοφορίας
 • Καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων
 • Εντοπισμό των αναμενόμενων εξελίξεων
 • Μεγαλύτερη οργανωτική ετοιμότητα για αλλαγές
 • Ελαχιστοποίηση των λανθασμένων αντιδράσεων σε απρόβλεπτα γεγονότα
 • Καλύτερο συντονισμό των διαθέσιμων πόρων με τις ευκαιρίες
 • Αύξηση της απόδοσης των επενδύσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ MARKETING

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών, μελετητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης εξαγωγικού marketing.

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην δημιουργία του υπόβαθρου εκείνου που θα προσδώσει στην επιχείρηση αφενός τον απαραίτητο σχεδιασμό και αφετέρου την απαιτούμενη ωριμότητα για την διείσδυση της στις επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όλων των κλάδων βρίσκονται σε ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο στάδιο, αφού πολλές απ’ αυτές κινδυνεύουν άμεσα λόγω του τεράστιου ανταγωνισμού που δέχονται από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που έχουν δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα. Ο έντονος ανταγωνισμός και το μικρό μέγεθος της τοπικής αγοράς, οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, οι περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης, και η μικρή δυνατότητα εύκολης και γρήγορης απόκτησης επιχειρηματικών πληροφοριών, είναι μερικοί βασικοί λόγοι που καθιστούν την επιλογή της εξαγωγικής δραστηριότητας ως την πιο ικανή και ενδεδειγμένη λύση στο αδιέξοδο των ελληνικών ΜΜΕ.

Παρόλα αυτά, πολλές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσπάθησαν να ακολουθήσουν το δύσκολο δρόμο των εξαγωγών, βρέθηκαν αντιμέτωπες με τα ίδια και παραπάνω προβλήματα (όπως δυσκολίες στην εύρεση και επικοινωνία με τους αλλοδαπούς πελάτες, έλλειψη έγκυρης πληροφόρησης, δυσκολία στον έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, προβλήματα με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των εξαγωγών, κ.α.

Τα παραπάνω προβλήματα στοχεύεται να εξαλειφθούν μέσω της εκπόνησης της παρούσας μελέτης που θα δημιουργήσει το επιστημονικό υπόβαθρο και γενικότερα τις βάσεις για την στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει η εταιρία στο εξωτερικό.

 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Τι είναι όμως το εξαγωγικό marketing; Για το καλύτερο προσδιορισμό της έννοιας του εξαγωγικού marketing θα δοθεί ο ορισμός του marketing plan.

Η διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης της σύλληψης, τιμολόγησης, προβολής διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών, έτσι ώστε να δημιουργηθούν συναλλαγές που να ικανοποιούν τους σκοπούς και τις ανάγκες των ατόμων και των οργανισμών»

«Η επίτευξη των στόχων μίας επιχείρησης μέσα από την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της συγκριτικά με τον ανταγωνισμό»

«Η διαδικασία αναγνώρισης, πρόληψης και ικανοποίησης των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών με τρόπο επικερδή για την επιχείρηση

«Οι αρχές και τεχνικές του Μάρκετινγκ είναι  ίδιες ανεξάρτητα από τη χώρα που εφαρμόζονται. Η μόνη διαφορά είναι ο βαθμός  πολυπλοκότητας που παρουσιάζει το  Εξαγωγικό Μάρκετινγκ.»

 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Π.Ε.1

Διαδικασία Εξαγωγικού Marketing

 1. Ανάλυση πλεονεκτημάτων μειονεκτημάτων
 2. SWOT Analysis
 3. Ανάλυση και καθορισμός προϊόντων--υπηρεσιών κατάλληλων για εξαγωγή κατάλληλων
 4. Ανάλυση πιθανών αγορών στόχων κατάλληλων για εξαγωγές αγορών
 5. Αξιολόγηση και ταξινόμηση των επιλεγμένων αγορών στόχων αγορών
 6. Ανάλυση σε βάθος των επιλεγμένων αγορών
 7. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Μάρκετινγκ

Π.Ε.2

Ανάλυση και Προσαρμογή των προϊόντων για εξαγωγή

 1. Διερεύνηση της εξαγωγικής καταλληλότητας
 2. Πρόγραμμα σχεδιασμού προϊόντος

Π.Ε.3

 

Διαδικασίες Τιμολόγησης

 1. Έλεγχος και αξιολόγηση των κρίσιμων παραγόντων που έχουν σχέση με:
 • Την επιχείρηση
 • Το προϊόν
 • Της ξένης αγοράς
 • Το περιβάλλον
 1. Ανάλυση Κόστους
 2. Ανάλυση Αγοράς
 3. Προσδιορισμός ορίων τιμής
 4. Καθορισμός αντικειμενικών στοιχείων τιμολόγησης
 5. Υπολογισμός διάρθρωσης της τιμής
 6. Καθορισμοί τιμών και όροι πώλησης

Π.Ε.4

 

Έρευνα Αγοράς

 1. Καθορισμός του προβλήματος
 2. Προσδιορισμός των Υποθέσεων που θα διερευνηθούν
 3. Προσδιορισμός της Μεθοδολογίας-Σχεδιασμός της Έρευνας
 4. Συλλογή των αναγκαίων δεδομένων
 5. Ανάλυση και Ερμηνεία των στοιχείων
 6. Προετοιμασία της γραπτής έκθεσης-Παρουσίαση

Π.Ε.5

 

Διείσδυση στις Αγορές του Εξωτερικού

 1. Καθορισμός Πολιτικής Διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού
 2. Αξιολόγηση τρόπου εισόδου (π.χ. με αντιπρόσωπο)

Π.Ε.6

 

Διαφήμιση Επικοινωνία

 1. Καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών τρόπων προώθησης και προβολής
 2. Καταγραφή και αξιολόγηση εφικτών μέσων μαζικής επικοινωνίας

Π.Ε.7

Εργαλεία Ελέγχου

 1. Αξιολόγηση και αναθεώρηση της Μελέτης.
 2. Ανάλυση κινδύνων και εναλλακτικά σενάρια.
 3. Οριστικοποίηση και παράδοση της Μελέτης.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ

Η εκπόνηση της Μελέτης Προοπτικών αποσκοπεί στην ανάλυση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, στην πρόβλεψη των μελλοντικών αποτελεσμάτων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές της επιχείρησης καθώς και ειδικότερων συμπερασμάτων για προβλήματα και κρίσιμα θέματα της υφισταμένης λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και θέματα που πιθανώς θα επηρεάσουν τη λειτουργία της επιχείρησης στο μέλλον.

 

Βάση της τεκμηριωμένης ανάλυσης της μελέτης θα προταθεί ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης στο οποίο θα μπορέσει να βασιστεί η διοίκηση της επιχείρησης για την υλοποίηση των μελλοντικών της στόχων.

Αναλυτικά, η Μελέτη Προοπτικών αποσκοπεί:

 • Στην καταγραφή κρίσιμων για την επιχείρηση στοιχείων του εξωτερικού περιβάλλοντος.
 • Στην καταγραφή και ανάλυση των στόχων της επιχείρησης καθώς και στην ανάλυση της λειτουργίας και της οργάνωσης της.
 • Στην ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού σε δευτερογενές επίπεδο.
 • Στην ανάλυση της συνολικής προσφοράς της επιχείρησης.
 • Προσδιορισμός δυνατών και αδύναμων σημείων, ευκαιριών και απειλών (SWOT Analysis).
 • Στην ανάλυση της χρηματοοικονομικής απόδοσης της επιχείρησης βάση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ετών.
 • Στην πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής απόδοσης και στη αναγνώριση πιθανών προβλημάτων ή προοπτικών.
 • Στην εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης βάση των ανωτέρω συμπερασμάτων που θα καθοδηγήσει την επιχείρηση στην υλοποίηση των στόχων. 

ΜΕΛΕΤΗ BENCHMARKING

Η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) είναι μία συμμαχία μεταξύ συνεργατών για την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά διεργασίες και μετρήσεις που οδηγούν σε καινοτομικές πρακτικές και βελτιώνουν τις επιδόσεις ενός οργανισμού. Είναι μια διεργασία εξεύρεσης και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών, και επιταχύνει τον ρυθμό βελτίωσης με την παροχή πραγματικών παραδειγμάτων και ρεαλιστικών στόχων βελτίωσης. Για να είναι αποτελεσματική η συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελεί μια διεργασία συνεχούς βελτίωσης.

Σε επίπεδο επιχείρησης, η συγκριτική αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο υποστήριξης της Διοίκησης στην χάραξη στρατηγικής. Στοχεύει στην συνεχή βελτίωση μέσω του καθορισμού και προσαρμογής της βέλτιστης πρακτικής σε επίπεδο διεργασίας, οργάνωσης και διοίκησης, με τελικό στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης.

Βασικός στόχος της τεχνικής είναι η βελτίωση οποιασδήποτε δεδομένης επιχειρηματικής διεργασίας κυρίως με την αξιοποίηση «βέλτιστων πρακτικών», και όχι απλώς με τη μέτρηση βέλτιστων επιδόσεων. Οι βέλτιστες πρακτικές επιφέρουν και βέλτιστη επίδοση. Οι επιχειρήσεις που μελετούν τις βέλτιστες πρακτικές έχουν περισσότερες ευκαιρίες να αποκομίσουν στρατηγικό, λειτουργικό και οικονομικό πλεονέκτημα. Η συστηματική χρήση της τεχνικής αποβλέπει στον εντοπισμό, τη μελέτη, την ανάλυση και την προσαρμογή βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την εφαρμογή των βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Η τεχνική της συγκριτικής αξιολόγησης προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και οφέλη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς:

 • Επισημαίνει πεδία πρακτικής και επιδόσεων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και βελτίωση.
 • Εντοπίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία σε ένα σύνολο συμμετεχόντων επιχειρήσεων
 • Καταγράφει την πραγματική θέση της εταιρείας απέναντι στις υπόλοιπες, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την εταιρεία να εντείνει την οργανωτική της προσπάθεια για αλλαγές και ανάπτυξη σχεδίων δράσης.
 • Συμβάλλει στη μέτρηση της τρέχουσας επίδοσης της εταιρείας.
 • Αποτρέπει την εκ νέου ανακάλυψη του τροχού: για ποιο λόγο να επενδύσει κανείς χρόνο και χρήμα για κάτι που μπορεί να έχει κάνει ήδη κάποιος άλλος – και μάλιστα τις περισσότερες φορές καλύτερα, φτηνότερα και γρηγορότερα.
 • Επιταχύνει τη διαδικασία αλλαγών και αναδόμησης:
  • Χρησιμοποιώντας δοκιμασμένες και ενδεδειγμένες πρακτικές.
  • Αντιμετωπίζοντας την αδράνεια και την αδιαφορία και δημιουργώντας ένα αίσθημα επιτακτικής ανάγκης για δράση, όταν εμφανίζονται χάσματα.
  • Οδηγεί σε απεγκλωβισμό των ιδεών αναζητώντας τρόπους βελτίωσης, πέρα από το χώρο της συγκεκριμένης επιχείρησης.
  • Αναγκάζει τους οργανισμούς να εξετάσουν τις υπάρχουσες διεργασίες, γεγονός που οδηγεί συχνά σε βελτιώσεις στο εσωτερικό μιας διεργασίας, αλλά και ολόκληρης της διεργασίας (process).
  • Αυξάνει τις πιθανότητες εφαρμογής, διότι συνεπάγεται τη συμμετοχή των κατόχων της διεργασίας (process owners).
  • Καθιστά δυνατό τον εντοπισμό άλλων εταιρειών και/ ή οργανισμών που εφαρμόζουν διεργασίες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερες επιδόσεις και στη συνέχεια προωθεί την υιοθέτηση των διεργασιών αυτών.

Δύο επιπλέον οφέλη ενδέχεται να προκύψουν από την εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση:

 • Το πρόγραμμα βελτίωσης θα γίνει ευρέως αποδεκτό μέσα στην επιχείρηση και ενδέχεται να ωφεληθούν και άλλα παραρτήματα της επιχείρησης.
 • Η ομάδα που διεξάγει τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για την ανεύρεση εξωτερικών αναφορών προς σύγκριση.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FRANCHISE

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Η Στρατηγική Ανάπτυξης Συστήματος Franchise από τους franchisors απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν φτάσει σε μια κρίσιμη μάζα και αναζητούν μεθόδους ανάπτυξης και οι οποίες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα θα μπορέσουν να επεκταθούν σε πολλές περιοχές χωρίς την ανάγκη υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων.

Η Στρατηγική Ανάπτυξης Συστήματος Franchise δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο μέσα από το οποίο η επιχείρηση αναπτύσσει τις υποδομές που θα υποστηρίζουν στο βέλτιστο επίπεδο τους επενδυτές (franchisees) ώστε να αναπτυχθούν και αυτοί μέσω της επέκτασης της επιχείρησης και βασιζόμενοι στο ισχυρό brand name της επιχείρησης. Στο franchise το μεγαλύτερο ποσοστό της επιτυχημένης ανάπτυξης του δικτύου βασίζεται στο σχεδιασμό ο οποίος διασφαλίζει και κατοχυρώνει και τον franchisor αλλά και τον franchisee.

Λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που υπάρχει στο χώρο του franchise με περισσότερες από 600 εταιρίες να δραστηριοποιούνται μέχρι σήμερα με ολοκληρωμένες προσφορές, το έργο έχει ως στόχο τη ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο θα είναι αποδοτικό και λειτουργικό για τον franchisor αλλά και ελκυστικό για τους franchisees λόγω και της έλλειψης προηγούμενης εμπειρίας του franchisor. Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί:

 • Στην αναλυτική καταγραφή του επιχειρηματικού προφίλ της επιχείρησης και των καταστημάτων τα οποία διαχειρίζεται και την ανάδειξη εκείνων των στοιχείων που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον πιθανών επενδυτών για να ενταχθούν στο σύστημα franchise.
 • Στην καταγραφή των συνθηκών της αγοράς στην Ελλάδα και την Ε.Ε. (καταγραφή παραγόντων προσφοράς και ζήτησης, συνθήκες της αγοράς, ανταγωνισμός, νέες πρακτικές και προϊόντα) όσον αφορά την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο franchisor.
 • Στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Ενημερωτικού Φακέλου για τους υποψήφιους franchisees.
 • Στον καθορισμό των τρόπων λειτουργίας των καταστημάτων των franchisees.
 • Στον καθορισμό του πλάνου επέκτασης του δικτύου ανά γεωγραφική περιοχή.
 • Στον επανοπροσδιορισμό και καταγραγή της στρατηγικής marketing και των κατάλληλων εργαλείων για την επίτευξη των στόχων και στην τοποθέτηση της εταιρίας και του Συστήματος Franchise της στην αγορά του franchise.
 • Στη αποδοτική λειτουργία και έλεγχο των franchisees.
 • Στη δημιουργία προδιαγραφών στελέχωσης του Συστήματος Franchise.
 • Στο σχεδιασμό του νομικού πλαισίου που θα κατοχυρώνει και θα διασφαλίζει τα συμφέροντα τόσο του franchisor όσο και των franchisees.
 • Στην παρουσίαση του αντικειμένου του franchise και στον καθορισμό των τεχνικών και οικονομικών όρων που θα καθορίζουν τη σχέση franchisor και franchisee.
 • Στο σχεδιασμό των υποδομών που θα εξασφαλίσουν την ομαλή επικοινωνία και λειτουργία (αυτόματη ενημέρωση αποθεμάτων και αυτόματη παραγγελιοληψία) των franchisees με τον franchisor.  
 • Στην επιλογή και οριστικοποίηση του πλάνου δράσης.
 • Στην καταγραφή και σχεδιασμό διαδικασιών αξιολόγησης και παρακολούθησης του σχεδίου δράσης.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Η εκπόνηση της Στρατηγικής Ανάπτυξης του Συστήματος Franchise προετοιμάζει την επιχείρηση για την σύνταξη μιας ολοκληρωμένης προσφοράς franchising στους υποψήφιους franchisees το οποίο θα ανταποκρίνεται στα κριτήρια που θέτει η επιχείρηση, θα βασίζεται σε επιτυχημένες πρακτικές της αγοράς αλλά θα διαφοροποιείται από ανταγωνιστικές προτάσεις franchising διασφαλίζοντας την βιωσιμότητα και της προοπτικές του Συστήματος Franchise της επιχείρησης.

Μετά το πέρας εκπόνησης της μελέτης, η εταιρία θα είναι σε θέση να εφαρμόσει ένα στρατηγικά ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένα υλοποιήσιμο Σχέδιο Δράσης το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί και να αξιολογεί ως προς τον βαθμό εφαρμογής του και τα εξαγώγιμα αποτελέσματα.

Κάθε στάδιο εκπόνησης της Στρατηγικής Ανάπτυξης του Συστήματος Franchise έχει συγκεκριμένους στόχους και δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε μέσω της υλοποίησης της να μπορέσει η επιχείρηση:

 

○   Να διαγνώσει τις ανάγκες και τις τάσεις στην αγορά και να προσαρμόσει ανάλογα την ανάπτυξη του Συστήματος Franchise.

○   Να αναλύσει την αγορά δραστηριοποίησης της επιχείρησης σε βαθμό που να μπορεί να διαμορφώνει τις προοπτικές της ανάλογα με την εξέλιξη και ανάπτυξη της αγοράς μέσω της επικέντρωσης στα πιο αποδοτικά τμήματα της αγοράς.

○   Να καταγράψει τον άμεσο και έμμεσο ανταγωνισμό αποκτώντας γνώση παράλληλα για τα συστήματα franchise των ανταγωνιστών, για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τους, για τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της αγοράς (διαφορετικά κανάλια μάρκετινγκ) και για την επιτυχία των εγχειρημάτων τους.

○   Να δώσει μια ολοκληρωμένη και ελκυστική εικόνα στους υποψήφιους franchisees για τα μεγέθη της, για την ανάπτυξη της και για τις επιτυχίες της αναδεικνύοντας το brand name της και αποκομίζοντας ταυτόχρονα οφέλη όπως η προσέλκυση franchisees  μέσω μιας pull-στρατηγικής μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος πωλήσεων.

○   Να αναδείξει το αντικείμενο του franchise και εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που το καθιστούν μια πολύ καλή προοπτική σε σχέση με άλλα αντικείμενα και επιπλέον να αναδείξει τη δέσμευση της για αμέριστη στήριξη στους franchisees βάσει των όρων του συστήματος.

○   Να οργανώσει κατάλληλα τη λειτουργία του συστήματος franchise με την απαραίτητη παροχή οδηγών και εγχειριδίων στους franchisees και το σχεδιασμό υποδομών μηχανοργάνωσης.

○   Να παρουσιάσει μια στρατηγική μάρκετινγκ της αλυσίδας franchise η οποία θα αποτελέσει τον οδηγό για την επιχείρηση στην ανάπτυξη της συνολικής προσφοράς franchise της επιχείρησης στους francisees και τον καθορισμό των χαρακτηριστικών της και θα ενισχύσει την εικόνα της επιχείρησης στους franchisees προδιαθέτοντας τους για την οργανωμένη προσέγγιση της αγοράς μέσω μιας καλοστημένης στρατηγικής.

○   Να προσελκύσει το ενδιαφέρον των franchisees παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο παρουσίασης των παραμέτρων ένταξης στο Σύστημα Franchise της επίχειρησης, των προδιαγραφών και όλων των όρων που συνδέονται με την έναρξη της συνεργασίας.

○   Να προετοιμάσει το πλαίσιο το οποίο θα κατοχυρώνει νομικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της συμφωνίας franchise.

○   Να προβλέψει και να αναλύσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της ανάπτυξης του συστήματος και να αναλύσει την αποδοτικότητα του. 

○   Να σχεδιάσει κατάλληλα τη στελέχωση της αλυσίδας franchise ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την κατάρτιση της στρατηγικής.

○   Να βασιστεί σε ένα ρεαλιστικό Σχέδιο Δράσης το οποίο θα αναδιαμορφώνεται σε ετήσια βάση για την ανάπτυξη του συστήματος franchise.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βασικές επιδιώξεις της κοστολόγησης είναι ο υπολογισμός του ύψους κάθε δαπάνης κατ’ είδος, του κόστους κατά λειτουργία κάθε τμήματος της επιχείρησης (κέντρα κόστους) και του κόστους ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος (φορείς κόστους).

Για την κοστολογική ανάλυση απαιτείται η σύνταξη και οργάνωση ενός άρτιου κοστολογικού σχεδίου μέσω της μελέτης των εξής:

 • Διάρθρωση της επιχείρησης
 • Παραγωγική διαδικασία
 • Προδιαγραφές των παραγόμενων προϊόντων.

 

Οι βασικοί άξονες επάνω στους οποίους κινείται η διαδικασία της κοστολόγησης είναι:

 • Η παρακολούθηση των διαφόρων σταδίων της παραγωγής και της διάθεσης των προϊόντων
 • Ο καταλογισμός των άμεσων εξόδων κατά τμήμα και προϊόν
 • Επιμερισμός και καταλογισμός των έμμεσων εξόδων κατά θέση και προϊόν
 • Υπολογισμός του κόστους των πρώτων υλών
 • Υπολογισμός του κόστους των ελαττωματικών προίόντων.

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Η εκπόνηση μελέτης Κοστολόγησης αποτελεί τον αναλυτικό υπολογισμό του κόστους κάθε παραγόμενου προϊόντος και των διαφόρων τμημάτων ή λειτουργιών της επιχείρησης (κέντρα κόστους).

Απώτερος σκοπός είναι η παροχή χρήσιμων πληροφοριών στη Διοίκηση για να μπορέσει να εκτελέσει αποτελεσματικά το έργο της, μέσω:

 • Άσκησης της πολιτικής τιμών
 • Άσκησης ελέγχου στην παραγωγική διαδικασία
 • Διορθωτικών παρεμβάσεων στην παραγωγή και στα κέντρα λειτουργίας,

 

έτσι ώστε να επιτευχθεί ευνοϊκότερο κόστος παραγωγής και βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η πρωτογενής έρευνα αγοράς απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν:

 

 • Την αξιολόγηση της αγοράς στην οποία στοχεύουν να επενδύσουν με απώτερο στόχο την εκτίμηση της βιωσιμότητας της επένδυσης,
 • Την αξιολόγηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους,
 • Την εκτίμηση της υφιστάμενης θέσης της επιχείρησης στην αγορά,
 • Την επιλογή και εφαρμογή εναλλακτικών στρατηγικών marketing, και
 • Την αξιολόγηση των πιθανοτήτων επιτυχίας διαφορετικών στρατηγικών.

 

Με την ολοκλήρωση της πρωτογενούς έρευνας αγοράς η επιχείρηση αποκτά μία εικόνα για τον κλάδο και το πεδίο στο οποίο πραγματοποιεί την έρευνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας συντελούν στη διεξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων και την υιοθέτηση ανάλογων στρατηγικών από την επιχείρηση. Πιο αναλυτικά:

 

 • Η επιχείρηση επιλέγει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει βασιζόμενη σε στοιχεία και έχοντας μια τεκμηριωμένη άποψη για τις προοπτικές και για την ενδεχόμενη αποτελεσματικότητα των κινήσεων της,
 • Προχωρά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων – υπηρεσιών ή αποφασίζει την απόσυρση ορισμένων, εφόσον δε λαμβάνουν ευρείας αποδοχής από το κοινό,
 • Ενισχύει υπάρχουσες υπηρεσίες – προϊόντα σε περίπτωση που διακρίνει βάση αποτελεσμάτων αυξημένο το ενδιαφέρον των καταναλωτών,
 • Επιλέγει τρόπους προώθησης των παρεχόμενων προϊόντων – υπηρεσιών,
 • Επιλέγει εκ νέου την αγορά – στόχο καθώς από τα αποτελέσματα μπορεί να διακρίνει αν επιθυμεί, το κοινό στο οποίο έχουν απήχηση τα προϊόντα – υπηρεσίες της,
 • Διακρίνει τους βασικούς παράγοντες ζήτησης,
 • Προχωρά σε τιμολογιακές ανακατατάξεις,
 • Επενδύει σε χαρακτηριστικά που το καταναλωτικό κοινό θεωρεί πρωτεύοντα προκειμένου να επιλέξει το προϊόν – υπηρεσία,
 • Προχωρά στο σχεδιασμό των πωλήσεων με βάση στοιχεία της αγοράς και του ανταγωνισμού.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η δευτερογενής έρευνα αγοράς αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων εντός και εκτός της επιχείρησης από την ανάλυση των οποίων μπορούν να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα:

 

 • Για τη θέση της επιχείρησης στην αγορά
 • Την πορεία του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση
 • Την πορεία των ανταγωνιστών της επιχείρησης
 • Τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση
 • Τις δυνάμεις και αδυναμίες της επιχείρησης καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές που εντοπίζονται για την επιχείρηση
 • Την εγχώρια και διεθνή παραγωγή των προϊόντων – υπηρεσιών καθώς και τη πορεία των εξαγωγών των επιχειρήσεων του κλάδου
 • Το τεχνολογικό επίπεδο των επιχειρήσεων του κλάδου και για
 • Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του κλάδου

 

Η συλλογή των παραπάνω στοιχείων και κατ’ επέκταση η ανάλυσή τους τροφοδοτεί την επιχείρηση με σημαντικές πληροφορίες οι οποίες τις παρέχουν τη δυνατότητα να αντιληφθεί τη θέση της σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές του κλάδου.

 

Με την ανάλυση S.W.O.T.  που περιλαμβάνεται η επιχείρηση θα μπορέσει να διακρίνει ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να βελτιώσει τα αδύναμα σημεία της.

 

Η διεξοδική ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά δίνει μία εικόνα στην επιχείρηση για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι ανταγωνιστές και κατά συνέπεια ιδέες προς εφαρμογή στην ίδια την επιχείρηση.

MYSTERY SHOPPING / CALLING

Το Mystery Shopping / Calling είναι μια πρακτική που χρησιμοποιεί εκπαιδευμένους shoppers για την ανώνυμη αξιολόγηση της λειτουργίας, της απόδοσης των υπαλλήλων, της εξυπηρέτησης πελατών και γενικότερα της ποιότητας των υπηρεσιών μιας επιχείρησης. 

 

Το Mystery Shopping / Calling χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η εξυπηρέτηση των πελατών, και γενικότερα η εμπειρία που αποκομίζουν οι πελάτες που πραγματοποιούν αγορές από την επιχείρηση αποτελούν σημεία διαφοροποίησης από τον αυξημένο ανταγωνισμό και παράγοντες επιτυχίας σε ένα πρώτο επίπεδο καθώς και κατά πόσο ανταποκρίνονται στα επιθυμητά επίπεδα. Για οποιαδήποτε επιχείρηση ισχύει ότι ένας δυσαρεστημένος πελάτης θα πληροφορήσει για τη δυσάρεστη εμπειρία του τουλάχιστον 5 άτομα ακόμα και θα βλάψει τη φήμη της επιχείρησης.

Το Mystery Shopping / Calling έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις επιχειρήσεις γιατί αξιολογεί την εικόνα που παρουσιάζεται στους καταναλωτές η οποία αν δεν τηρεί κάποια στάνταρ ποιότητας υποβαθμίζει οποιοδήποτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης και των προϊόντων της γενικότερα. Σύμφωνα με στατιστικές της Ένωσης Παρόχων Υπηρεσιών Mystery Shopping / Calling (MSPA) οι πελάτες «φεύγουν» σε ποσοστό 69% λόγω της κακής εξυπηρέτησης.

Ειδικότερα, το Mystery Shopping / Calling αποσκοπεί:

 • Στην καταγραφή και αξιολόγηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών από τους υπαλλήλους που εργάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησης μέσω της καταγραφής παραμέτρων όπως χρόνος απόκρισης, διαθεσιμότητα, επίπεδο επικοινωνίας, ευγένεια, κτλ. 
 • Στην ανάλυση της απόδοσης των στελεχών και στη διάγνωση αναγκών εκπαίδευσης και βελτίωσης των ικανοτήτων τους,
 • Στην αξιολόγηση της τήρησης των διαδικασιών και των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την επιχείρηση για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, την υλοποίηση σταυροειδών πωλήσεων (cross-selling), την πώληση με ή χωρίς έξτρα υποπροϊόντα (absents), την επιστροφή προϊόντων κτλ.
 • Στη συνέπεια τήρησης των διαδικασιών χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου, όπως για παράδειγμα της τήρησης της διαδικασίας call back σε ώρες αιχμής οπότε και το τηλεφωνικό κέντρο δέχεται πολλά τηλεφωνήματα και ο αριθμός των στελεχών δεν επαρκεί.
 • Στην αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησης outbound κλήσεων και αντίστοιχων πωλήσεων.
 • Στη συγκριτική αξιολόγηση της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου αλλά και του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών σε σχέση με τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Τα οφέλη από την υλοποίηση Mystery Shopping / Calling είναι πολλαπλά και συνοψίζονται ως εξής:

 • Βοηθά στην παρακολούθηση και μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών,
 • Αυξάνει το βαθμό διατήρησης των πελατών,
 • Βοηθάει τα στελέχη της επιχείρησης να αναγνωρίσουν τι είναι σημαντικό για την εξυπηρέτηση των πελατών,
 • Με την κατάλληλη προσαρμογή των κινήτρων που παρέχονται βάση απόδοσης ενισχύει ένα θετικό κλίμα μεταξύ των στελεχών και των managers τους,
 • Παρέχει πληροφόρηση για τις υπηρεσίες «πρώτης-γραμμής», πληροφορίες οι οποίες είναι δύσκολο να συλλεχθούν και δεν είναι αντικειμενικές όταν η αξιολόγηση γίνεται από στελέχη της εταιρίας,
 • Διασφαλίζει την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και στην πώληση προϊόντων,
 • Υποστηρίζει προγράμματα προώθησης και ελέγχει πιστότητα τιμών,
 • Βοηθάει στην μελέτη του ανταγωνισμού και διαγιγνώσκει ανάγκες εκπαίδευσης και ανάπτυξης,
 • Διασφαλίζει τις καλές σχέσεις με πελάτες και ενισχύει το προφίλ των στελεχών του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρίας.

 

Ουσιαστικά μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Mystery Shopping / Calling η επιχείρηση θα μπορέσει να βελτιώσει τη λειτουργία του τηλεφωνικού της κέντρου, θα αναπτύξει τις ικανότητες των στελεχών της, θα βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, θα ενισχύσει την τήρηση των προδιαγεγραμμένων διαδικασιών, θα ενισχύσει την ποιότητα των προϊόντων και γενικότερα της προσφοράς της επιχείρησης και έμμεσα θα αναπτύξει το πελατολόγιο της ενισχύοντας παράλληλα και την οικονομική της απόδοση.

Ωστόσο, το σημαντικότερο όφελος της επιχείρησης είναι η ενίσχυση του brand name μέσω της ενίσχυσης του brand equity που καθορίζεται ως η συνέπεια στην παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (MEDIA PLANNING)

Το Media Planning αφορά την εύρεση και την επιλογή των κατάλληλων μέσων επικοινωνίας  για την προώθηση μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος. Στόχος του Media Planning είναι να καθορίσει τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό μέσων επικοινωνίας & προβολής ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της διαφημιστικής εκστρατείας.

Κατά τη φάση του σχεδιασμού ενός Media Planning ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες πρέπει να απαντηθούν:

 • Πόσο μεγάλο είναι το εύρος του κοινού που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω των διαφόρων μέσων επικοινωνίας
 • Σε ποια μέσα επικοινωνίας πρέπει να προβληθεί η επιχείρηση
 • Πόσο συχνή πρέπει να είναι η προβολή
 • Πόσα χρήματα πρέπει να επενδυθούν σε κάθε μέσο προβολής

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ MEDIA PLANNING

 1. Ελκυστικότητα

Το Media Planning διασφαλίζει ότι το μήνυμα που θέλει να περάσει η εταιρία είναι ελκυστικό. Κατανοώντας περισσότερο τη συμπεριφορά του κοινού-στόχου διασφαλίζεται ότι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι το σωστό για αυτό.

 1. Στόχευση

Το Media Planning διασφαλίζει ότι το μήνυμά μας θα εμφανιστεί στα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας όπου το κοινό-στόχος χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο.

 1. Συγχρονισμός

Το Media Planning εξασφαλίζει ότι η προβολή της επιχείρησης θα γίνει την κατάλληλη στιγμή

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

 • Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα
 • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
 • Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού-σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών
 • Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
 • Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 • Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία δεδομένων
 • Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού
 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (hardware) υπολογιστών
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Σήμερα, σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον με συνεχείς αλλαγές, εταιρίες – κυρίως πολυεθνικές αλλά και μη – συναλλάσσονται καθημερινά με συνδεδεμένες σε αυτές εταιρείες.
Προκύπτει λοιπόν ένα βασικό φορολογικό θέμα σε παγκόσμια κλίμακα : η τεκμηρίωση τιμών των εν λόγω ενδοομιλικών συναλλαγών. Η σχετική νομοθεσία γίνεται ολοένα και πιο αναλυτική και οι απαιτήσεις ορθής τεκμηρίωσης αυξάνονται λόγω των ενδεχόμενων ποινών από τις ρυθμιστικές αρχές.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 στις περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ συνδεμένων επιχειρήσεων, προκύπτει η υποχρέωση τήρησης φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών. Φάκελο Τεκμηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω συναλλαγές τους με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή.
Βέβαια στην υποχρέωση τήρησης φακέλου δεν υπάγονται όλες οι συναλλαγές, αλλά με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013, προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης, εφόσον:

 1. οι ως άνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος, ή
 2. οι ως άνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Ο καθορισμός του περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, των μεθόδων, των τρόπων και διαδικασιών προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περιγράφεται αναλυτικά, αρχικά στην ΠΟΛ 1179/18.7.2013 και στην συνέχεια στην ΠΟΛ. 1144/15.5.2014 η οποία τροποποίησε την προηγούμενη.
Σύμφωνα με τις προηγούμενες εγκυκλίους, ο «φάκελος τεκμηρίωσης» αποτελείται από δύο μέρη, τον «Βασικό φάκελο τεκμηρίωσης» και τον «Ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης», ο οποίος συμπληρώνει τον «βασικό φάκελο» και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις προς τεκμηρίωση συναλλαγές. Ο «Βασικός φάκελος» είναι κοινός για όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου και περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την υπόχρεη επιχείρηση, τις μόνιμες εγκαταστάσεις, και τα συνδεόμενα μέρη. Πιο συγκεκριμένα περιέχει την περιγραφή των δραστηριοτήτων και της στρατηγικής του υπόχρεου, της οργανωτικής δομής σε περίπτωση ομίλου, της φύσης των συναλλαγών, του ύψους των συναλλαγών, της τιμολογιακής πολιτικής, και των κινδύνων που αντιμετωπίζονται. Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών του φακέλου αυτού, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του ΥΠ.ΟΙΚ. μέχρι την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων του επόμενου έτους, για χρήσεις που κλείνουν στις 31/12. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τον Ελληνικό και τον Βασικό φάκελο τεκμηρίωσης. Οι φάκελοι αυτοί δεν υποβάλλονται στο ΥΠ.ΟΙΚ., αλλά τηρούνται στην έδρα του υπόχρεου και επιδεικνύονται στον φορολογικό έλεγχο όποτε ζητηθούν.

Η τεκμηρίωση των συναλλαγών γίνεται στον «Ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης», ο οποίος περιέχει λεπτομερώς :
1) Λεπτομερή περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών η οποία περιλαμβάνει :

 • τη φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, άυλα περιουσιακά στοιχεία, κλπ.),
 • τη ροή των τιμολογίων
 • το ύψος των συναλλαγών

2) Περιγραφή των έκτακτων συναλλαγών ή γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη μεταφορά λειτουργιών.
3) Ειδικότερα σε περίπτωση πώλησης/αγοράς ή μεταβίβασης άυλων περιουσιακών στοιχείων σε ή από συνδεδεμένο πρόσωπο, πρόσθετες πληροφορίες (σχετικά με τις συναλλαγές αυτές) για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, δηλαδή την τιμή στην οποία ένα ανεξάρτητο πρόσωπο θα ήταν διατεθειμένο να πουλήσει ή μεταβιβάσει και την αξία στην οποία ένα ανεξάρτητο πρόσωπο θα ήταν διατεθειμένο να αποκτήσει το εν λόγω άυλο περιουσιακό στοιχείο υπό συγκρίσιμες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα οφέλη και τη χρησιμότητα για την επιχείρησή του.
4) Συγκριτική ανάλυση, ήτοι:

 • χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών, καθώς και συναφείς πληροφορίες σχετικά με εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, εφόσον διατίθενται. Ειδικοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να δικαιολογηθεί η συγκρισιμότητα των άυλων περιουσιακών στοιχείων και η σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων τιμή όπως: τα αναμενόμενα οφέλη, γεωγραφικοί περιορισμοί, μεταβίβαση δικαιωμάτων αποκλειστικότητας ή όχι, συμμετοχή του αποκτώντος στις μελλοντικές εξελίξεις
 • λειτουργική ανάλυση (επιτελούμενες λειτουργίες, περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, επιχειρηματικοί κίνδυνοι),
 • συμβατικοί όροι,
 • οικονομικές συνθήκες και
 • ειδικές στρατηγικές της επιχείρησης

5) Επεξήγηση για την επιλογή και τον τρόπο εφαρμογής της/των μεθόδου/ων καθορισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών,
6) Περιγραφή της εφαρμογής της πολιτικής του υπόχρεου σχετικά με το καθορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών,
7) Δέσμευση του υπόχρεου να παρέχει κάθε συμπληρωματική πληροφορία σχετική με τις ενδοομιλικές συναλλαγές του, κατόπιν αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης και εντός εύλογης προθεσμίας, ιδιαιτέρως στη περίπτωση φορολογικού ελέγχου,
8) Δικαιολόγηση του τρόπου υπολογισμού της αναπροσαρμογής, όταν ο υπόχρεος αναπροσαρμόζει τα φορολογητέα κέρδη του προκειμένου να συμμορφωθεί με την αρχή των ίσων αποστάσεων,
9) Περιγραφή και λεπτομερή αιτιολόγηση τυχόν προσαρμογών που έχουν γίνει για την επίτευξη συγκρισιμότητας,
10) Πρόσθετες πληροφορίες για συναλλαγές που διενεργούνται με συνδεδεμένα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα, που σε περίπτωση ομίλου θα περιλαμβάνουν και τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως του/των συνδεδεμένου/ων προσώπου/ων,
11) Διάγραμμα ροής των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων,
12) Αντίγραφα των συμβάσεων που διέπουν τις υπό τεκμηρίωση συναλλαγές.


Οι Υπηρεσίες της COSMOS
Η εταιρεία μας διαθέτοντας ειδικό τμήμα, που αποτελείται από φορολογικούς συμβούλους με πολυετή εμπειρία και συνεχή ενημέρωση όσον αφορά στις ενδοομιλικές συναλλαγές, παρέχει μεταξύ άλλων:

 • Σχεδιασμό ενδοομιλικών συναλλαγών και συμβουλές συμμόρφωσης
 • Παροχή συμβουλών και υποστήριξη για την ετοιμασία τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με την Ελληνική ή διεθνή νομοθεσία
 • Υποστήριξη σε ελέγχους ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Εκθέσεις συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking reports)