Δημόσιος Τομέας

Δημόσιος Τομέας

Η Κόσμος Συμβουλευτική Α.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στα πλαίσια της συμβουλευτικής υποστήριξης του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Οι υπηρεσίες αυτές εξειδικεύονται στα παρακάτω: 

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Στην περίοδο που διανύουμε, η βελτίωση της καθημερινής ζωής του πολίτη αποτελεί κυρίαρχο αίτημα για τη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα. Ως αποτέλεσμα, η Δημόσια Διοίκηση έχει να επιτελέσει ένα δύσκολο έργο, με έμφαση στη βελτίωση της ανταπόκρισής της στις αυξημένες προσδοκίες των πολιτών.  Σε αυτό το πλαίσιο, η οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών ως πολιτικο – κοινωνικού θεσμού απαιτεί αμεσότητα διασύνδεσης με την κοινωνία, συμμετοχή των πολιτών και των συλλογικών τους φορέων και ενδυνάμωση της δημοκρατίας.  Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης πληροφοριών και γνώσεων που επιβάλλουν οι τεχνολογίες πληροφορικής καθιστούν δυσκολότερο το έργο της διοίκησης ενός δημόσιου φορέα, καθώς οι απαιτήσεις διακυβέρνησης συνεχώς αυξάνουν.

Ο επιχειρησιακός και στρατηγικός σχεδιασμός ενός δημόσιου φορέα, ενώ προσομοιάζει σε πολλά σημεία με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό (business plan) που εφαρμόζουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, έχει ταυτόχρονα και σημαντικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη προκειμένου το επιχειρησιακό ή στρατηγικό σχέδιο να ανταποκρίνεται στο ρόλο της δημόσιας διοίκησης.  Έτσι, ενώ στις επιχειρήσεις ο επιχειρησιακός προγραμματισμός ασχολείται ειδικότερα με τον οικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησης σε όλα του επίπεδα (παραγωγή, πωλήσεις, προϋπολογισμός κλπ), στο επίπεδο του επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δημοσίου ο σχεδιασμός είναι ευρύτερος και στηρίζεται στους κοινωνικούς στόχους του κάθε Οργανισμού, δίχως αυτό να σημαίνει πως η οικονομική του πλευρά είναι πιο αδύναμη. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι ο επιχειρησιακός προγραμματισμός ενός δημόσιου οργανισμού είναι μεν ευρύτερος και πολυπλοκότερος, ο βαθμός αυτονομίας του ωστόσο είναι σημαντικά μικρότερος από αυτόν μιας επιχείρησης. Μια επιχείρηση μπορεί να σχεδιάζει με βάση τις οικονομικές της δυνατότητες, να επενδύει με βάση τους δικούς της σχεδιασμούς και να ρισκάρει σε μεγαλύτερο βαθμό. Ένας δημόσιος οργανισμός όμως, οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη τους γενικότερους σχεδιασμούς και τις ανάγκες της Χώρας, όπως και τις κατευθύνσεις και το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων, δεδομένου ότι οι πόροι που θα χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από τους πόρους που διαθέτει η Πολιτεία.

Ειδικότερα, ο ρόλος του συμβούλου, στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου, συνίσταται στα ακόλουθα:

 • στην παροχή ολοκληρωμένου μελετητικού και συμβουλευτικού έργου που θα επιτρέψει στον κάθε φορέα να εκπληρώσει άρτια τις θεσμικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία.
 • Στην ανάπτυξη και εφαρμογή, ενός αναπτυξιακού εργαλείου που θα μετουσιώνει τις στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες του οργανισμού σε ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα δράσης, με συγκεκριμένες διαδικασίες παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του. 
 • Η εμπλοκή του συμβούλου στο έργο της εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου, παρέχει  στον εκάστοτε οργανισμό δυνατότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο την εμπειρία και την τεχνογνωσία του από ανάλογα έργα, υιοθετώντας την προτεινόμενη επιστημονική μεθοδολογία και τις καλές πρακτικές σε επίπεδο διαδικασιών.
 • Ο ρόλος του συμβούλου συνίσταται στο να οργανώνει και να συντονίζει τη διαδικασία εκπόνησης του επιχειρησιακού ή στρατηγικού σχεδίου, διευκολύνοντας την αποτύπωση των στρατηγικών επιλογών της Δημόσιας Υπηρεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούνται πλήρως η εμπειρία των του προσωπικού του οργανισμού, προκειμένου ο σχεδιασμός να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και τις προσδοκίες των πολιτών.
 • Η θέση του συμβούλου, ως εξωτερικού συνεργάτη – τεχνοκράτη, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια εμπειρία του σε ανάλογα έργα, εγγυάται την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού, επιχειρησιακού σχεδιασμού και οικονομικού προγραμματισμού, με τρόπο αμερόληπτο, αντικειμενικό και ανεξάρτητο από πολιτικές σκοπιμότητες ή οικονομικά συμφέροντα. 

Σχεδιασμό, Διαχείριση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Έργων – Προγραμμάτων

Η Κόσμος Συμβουλευτική Α.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σχετικά με τον Σχεδιασμό, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Οι υπηρεσίες αυτές εξειδικεύονται στα παρακάτω:

 • Σχεδιασμό & Υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας Επενδυτικών Προτάσεων
 • Τεχνική Υποστήριξη για την Οργάνωση Φορέων Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες Οργάνωσης – Ελέγχου - Παρακολούθησης εφαρμογής Προγραμμάτων
 • Μελέτες Αξιολόγησης Προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός και Συντονισμός Πλάνου Δημοσιότητας Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες απευθύνονται στις παρακάτω κατηγορίες φορέων:

 • Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)
 • Ανεξάρτητες αρχές
 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού)
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
 • ΔΕΚΟ, Μ.Κ.Ο., Κοινωνικοί εταίροι και φορείς τους

Ανασχεδιασμός Οργανωτικών Δομών και Επιχειρησιακών Διαδικασιών 5

Μέσα από τον ανασχεδιασμό των οργανωτικών δομών και των επιχειρησιακών διαδικασιών επιδιώκονται να γίνουν αλλαγές τόσο στις δομές ό σο και στις διαδικασίες στο επιχειρησιακό περιβάλλον του κάθε δημόσιου φορέα. Όλες οι ανθρώπινες, οργανωτικές και τεχνολογικές διαστάσεις που χαρακτηρίζουν έναν φορέα, μπορούν να αλλάξουν μέσα από τη διαδικασία αναδιοργάνωσης και ανασχεδιασμού. 

Γενικότερα, ο ανασχεδιασμός των οργανωτικών δομών και των επιχειρησιακών διαδικασιών επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που εκτελούνται οι επιχειρησιακές διαδικασίες ώστε αυτές να γίνουν αποδοτικότερες.

Κατά την εφαρμογή του ανασχεδιασμού σε έναν δημόσιο φορέα, η ομάδα που συστήνεται για αυτό το σκοπό, επικεντρώνει τις προσπάθειες της στους παρακάτω στόχους: 

 • Εστίαση στον πολίτη. Μορφές διαδικασιών που αποσκοπούν στον περιορισμό των παραπόνων του πολίτη και στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.
 • Ταχύτητα. Σημαντική συμπίεση του χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των βασικών διαδικασιών του φορέα.
 • Συγχώνευση. Συγχώνευση κύριων εργασιών που έχουν μεγάλο κόστος μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης. Οργανώνοντας κατάλληλα τις διαδικασίες του ο κάθε φορέας μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για πλήρη διαφάνεια και μείωση του λειτουργικού κόστους.
 • Ευελιξία. Διαδικασίες και δομές ευέλικτες στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Πλησιάζοντας τον πολίτη, ο φορέας πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει μηχανισμούς τέτοιους που να εντοπίζουν γρήγορα τα αδύνατα σημεία και να προσαρμόζονται άμεσα στις νέες απαιτήσεις του κόσμου.
 • Ποιότητα. Εμμονή στην άριστη εξυπηρέτηση του πολίτη. Το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών ελέγχεται πάντα από ανάλογες διαδικασίες και δεν εξαρτάται άμεσα από το πρόσωπο το οποίο εξυπηρετεί τον πολίτη.
 • Παραγωγικότητα. Δραστικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων και κατά συνέπεια και του κάθε φορέα.

Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης

Στο πλαίσιο διαχείρισης διάφορων έργων, η ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αναλαμβάνει την θέση του Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης) έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων σε όρους χρονικής συνέπειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει αποτελεσμάτων.

Το έργο του ΣΤΥ είναι να συμβάλλει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • Βελτιστοποίηση της λειτουργίας συστήματος διαχείρισης του έργων, με παράλληλη αναβάθμιση των μέσων εφαρμογής τους και της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.
 • Επιτυχή υλοποίηση των έργων, με αποφυγή πιθανών υπερβάσεων χρόνου και κόστους.
 • Διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων προϊόντων κάθε έργου.
 • Διασφάλιση της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των έργων με τις υφιστάμενες υποδομές κάθε εμπλεκομένου.
 • Συστηματική αναβάθμιση και αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή εισαγωγή και η διαχρονικότητα των αποτελεσμάτων τους.
 • Επιτυχή ολοκλήρωση και εξασφάλιση της λειτουργικότητας των έργων.

 

Ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης συνεπικουρεί τον κάθε εμπλεκόμενο με στόχο την πλήρη και διαρκή ενημέρωσή τους αναφορικά με την εξέλιξη της υλοποίησης των έργων και ειδικότερα:

 • Στην τήρηση των βασικών χαρακτηριστικών και στόχων κάθε υποέργου,
 • Στην τήρηση του καταρτισθέντος χρονοδιαγράμματος διοικητικών ενεργειών και εργασιών,
 • Στην επίσπευση υλοποίησης των εργασιών που παρουσιάζουν χρονική καθυστέρηση,
 • Στο συντονισμό των εμπλεκομένων στα έργα φορέων με στόχο τη μεγιστοποίηση των οφελών και την επίσπευση των δράσεων αποτελεσματικής υλοποίησης,
 • Στον έγκαιρο εντοπισμό προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη των έργων,
 • Στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων (τεχνικών ή μη) που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίηση των υποέργων και στην έγκαιρη υποβολή προτάσεων αντιμετώπισής τους,
 • Στον έγκαιρο εντοπισμό επιπτώσεων από μη τήρηση σχεδιαζόμενων ενεργειών ή χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και στην υποβολή προτάσεων διαχείρισής τους,
 • Στη διασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας των έργων που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική και αποδοτική θέση σε παραγωγική λειτουργία των συστημάτων και υποδομών που θα αναπτυχθούν,
 • Στις πιθανές βελτιώσεις και αναθεωρήσεις στο σχεδιασμό υλοποίησης των έργων, με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή τους και τη μεγιστοποίηση του οφέλους που μπορεί να προκύψει από την παραγωγική λειτουργία τους,
 • Στην ολοκληρωμένη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Επιχειρησιακά Σχέδια Δήμων

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το έργο αποσκοπεί :

Στην κατάρτιση ενός ισχυρού αναπτυξιακού εργαλείου, που θα επιτρέψει στη δημοτική αρχή να μετουσιώσει το αναπτυξιακό της όραμα για το Δήμο σε ένα συγκεκριμένο και συνεκτικό πρόγραμμα δράσης, το οποίο, μέσω της κατανομής πόρων και αρμοδιοτήτων, θα οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα, σε άμεση συνάφεια με τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των ΟΤΑ και των υπηρεσιών τους, με εξειδίκευση των δράσεων της τετραετίας για την επίτευξη των στόχων. Παράλληλα συμπεριλαμβάνει προβλέψεις για τη χρηματοδότηση του συνόλου των δράσεων που προβλέπονται σε αυτό, ενώ καθορίζει και τη μεθοδολογία παρακολούθησης – αξιολόγησης της πορείας υλοποίησής του. 

Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου βασίζεται στις ακόλουθες φάσεις και βήματα:

Φάση Α: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Α.1 Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου

Α.2 Στρατηγική του Δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες

Φάση Β: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Β1. Στόχοι και δράσεις

Β2. Τετραετής προγραμματισμός δράσεων

Φάση Γ: Οικονομικός Προγραμματισμός & Παρακολούθηση - Αξιολόγηση

Γ1. Οικονομικός Προγραμματισμός

Γ2. Δείκτες Παρακολούθησης – Αξιολόγησης

Μελέτες Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, για την εκπλήρωση των κριτηρίων Διαχειριστικής Επάρκειας

Το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 εφαρμόζεται από οργανισμούς που υλοποιούν έργα δημόσιου χαρακτήρα, το οποίο από τη μια θα αποδεικνύει την ικανότητα του οργανισμού να διαχειρίζεται τους πόρους που λαμβάνει και από την άλλη θα συνδράμει στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του οργανισμού κατά την υλοποίηση των έργων. Το ΕΛΟΤ 1429 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις διαδικασίες / διεργασίες του κάθε οργανισμού.

Βασικότερες διεργασίες σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο είναι:

 • Η υλοποίηση των έργων συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης τους
 • Η διοίκηση και η διάθεση των απαραίτητων πόρων για την πορεία του έργου
 • Η μέτρηση, η ανάλυση και η αξιολόγηση του έργου

Με το πέρας εφαρμογής της μελέτης ο οργανισμός θα έχει επιτύχει τους παρακάτω στόχους:

 1. Ορισμένες Διεργασίες έναρξης και σχεδιασμού του έργου
 2. Συγκεκριμένη μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου
 3. Παρακολούθηση της εκτέλεσης η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο της ποιότητας της εκτέλεσης και του φυσικού αντικειμένου, την παρακολούθηση της παραλαβής του έργου, τη διασφάλιση της επικοινωνίας (εσωτερική και εξωτερική), τον έλεγχο των αλλαγών, την οικονομική παρακολούθηση, την παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και τον έλεγχο των πληρωμών του έργου
 4. Συγκεκριμένες Διεργασίες Διαχειριστικού Κλεισίματος του έργου
 5. Απολογισμό, Ανάλυση και Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου
 6. Τη σημαντική βελτίωση των εσωτερικών διεργασιών του οργανισμού σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων της.
 7. Την εξασφάλιση του πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας (ΕΛΟΤ 1429), το οποίο αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ.

 

 

 

Τεχνική Υποστήριξη Δημόσιων φορέων σε έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του θεσμού των Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Οι ΣΔΙΤ ρυθμίζονται από τον Ν. 3389/2005, ο οποίος προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής τους, προβλέπει τη δημιουργία δύο αρμόδιων διοικητικών οργάνων (Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ) για τη χάραξη πολιτικής και την καλύτερη διαχείριση των έργων, προσδιορίζει τις διαδικασίες ανάθεσης, τα συμβατικά και νομικά θέματα και τέλος, προβλέπει εδικές ρυθμίσεις σχετικές με αδειοδοτήσεις, φορολογικά θέματα κλπ.

Οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αφορούν στην ανάπτυξη υποδομών και την παροχή υπηρεσιών. Στην ουσία αποτελούν έναν καινοτόμο τρόπο συνεργασίας του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό, με στόχο την παροχή υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα υψηλής ποιότητας με τη βέλτιστη δυνατή σχέση κόστους – οφέλους.

ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΔΙΤ

Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα χωρίζονται στις δύο παρακάτω κατηγορίες:

 • Ως ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ νοούνται εκείνα τα έργα ή οι υπηρεσίες στις οποίες πέρα από τη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρησή τους, ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν και την εκμετάλλευσή τους. Από την εκμετάλλευση αυτή, μέσω της είσπραξης τελών από τους πολίτες για τη χρήση του έργου ή της υπηρεσίας, οι ιδιωτικοί φορείς αποπληρώνουν την αρχική χρηματοδότηση και προσδοκούν στην εξασφάλιση εύλογου κέρδους.
 • Ως μη ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ νοούνται εκείνα τα έργα ή οι υπηρεσίες στις οποίες δεν υπάρχει το στοιχείο της εκμετάλλευσης για τους ιδιωτικούς φορείς. Πρόκειται ουσιαστικά για κοινωνικού χαρακτήρα υποδομές ή υπηρεσίες, τις οποίες λειτουργεί το κράτος και απολαμβάνουν δωρεάν οι πολίτες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Ενέργεια/ Περιβάλλον

Κτιριακές Υποδομές

Ψυχαγωγία

Εμπορικές Υποδομές

Παιδεία

Διαχείριση Αποβλήτων

Κτίρια Διοίκησης

Τουριστικές Εγκαταστάσεις

Εμπορικά Κέντρα

Φοιτητικές Εστίες

Ύδρευση/ Άρδευση

Υπηρεσίες Μετεγκατάστασης

Θεματικά Πάρκα

Εκθεσιακοί Χώροι

Πανεπιστημιακές Εγκαταστάσεις

Ηλεκτροφωτισμός

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Χώροι Αναψυχής

Εμπορευματικοί Σταθμοί

Σχολεία

Διαχείριση Πηγών Ενέργειας

 

Αθλητικές Εγκαταστάσεις

 

Βιβλιοθήκες

Μεταφορές

Υγεία

Ασφάλεια

Άμυνα

Τεχνολογία

Αυτοκινητόδρομοι, Τραμ, Μετρό, Αεροδρόμια

Νοσοκομεία/ Κέντρα Υγείας

 

Φυλακές

Κτιριακές Υποδομές

Υπηρεσίες και Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής

Λιμάνια, μαρίνες

Κλινικές/ Μονάδες Θεραπείας

Θεραπευτικές Κοινότητες

Βοηθητικές Εγκαταστάσεις

Χώροι στάθμευσης (parking)

Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο

 

Αστυνομικά/ Πυροσβεστικά Κέντρα

Εκπαιδευτικά Κέντρα

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΔΙΤ

 

 • Κινητοποίηση διαφορετικών πηγών κεφαλαίου. Αύξηση επενδυτικών έργων
 • Υλοποίηση των έργων εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού
 • Μειωμένο συνολικό κόστος του έργου, λόγω ενιαίας προσέγγισης κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης
 • Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομής
 • Βέλτιστη κατανομή των κινδύνων (διαθεσιμότητας ή/και ζήτησης)